Contoh Tembang Durma Tema Pendidikan

Saya akan menerimakan
Contoh Tembang Sinom Tema Pendidikan, Tanggungan, lan Kerukunan/Kekancan. Namun sebelumnya saya akan memberikan penjelasan adapun tembang sinom itu sediri.

Sinom yaiku kadadean saka istilah Jawa kang dikenal kanthi sebutan “nom” artosipun nggambarake periode muda. Rasam tembangipun yaiku grapyak kang ateges sopan, supel. Musim mulai dewasa biasanipun remen sesrawungan dateng sinten kemawon.

Watak
tembung sinom cekatan, memadai kagem nasehati papan nom kang nembe kasmaran (ketaman wuyung). Watak menika cocok kagem papan nom.

Paugerane
tembang sinom yaiku

Guru gatra : 9

Master lagu : a, i, a, i, i, u, a, i, a

Guru wilangan : 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 12

Contoh Tembang Sinom Tema Pendidikan, Keluarga, lan Kerukunan/Kekancan

Contoh 1

Tembang Sinom Tema Pendidikan

Lakune bocah sekolah

Sinau rino lan wengi

Kudune bocah sekolah

Mesti pinter lan setiti

Nanging jaman saiki

Sinanune ora sani

Karo seneng dolanan

Ora bisa migunani

Mung bisa njaluk lan nyusahke wong tuwa

Hipotetis 2

Tembang Sinom Tema Pendidikan

Langit iki katon padang

Kaya padange teteh ati

Ngilangake rasa malas

Sing tansah ngrogoti ati

Aku tansah taberi

Menyang ing gawang sinau

Golek ilmu arti

Kanggo sanguning urip

Dadi wong sing migunani marang nasion

Contoh 3

Tembang Sinom Tema Keluarga

Sedulur pada elinga

Temenana nggonmu urip

Bekti biyung bekti bapa

Duwe pakerti kang becik

Tumindhak kang pratitis

Kakang adhi tansah damai

Tuladha kang utama

Busar tinulung nora lali

Kabeh kepingin kanggo kluarga kang mulya

Arketipe 4

Sajak Sinom Tema Kesepakatan/Kekancan

Kanca ingkang katresnanan

Kanca kang jaler lan estri

Kanca kang apik lan ala

Saka mbiyen nganti iki

Aja padha ngerahi

Meski uripe damai

Aja padha kerahan

Lan gawe laraning ati

Iku kabeh gawe rukun marang kanca

Arketipe 5

Nuladha laku utama

tumrape wong tanah jawi

wong agung ing Ngeksi ganda

panembahan Senopati

kapati amarsudi

sudanen temperatur lan nepsu

pinesu tapa brata

tanapi ing siyang ratri

amemangun karye nak tyas ing sasama

Konseptual 6

Guwa Clangap ing Tulakan.

Sudimara Guwa Kambil.

Papringan ing Ngadireja.

Somopura tambah malih.

Giri Tundha anenggih.

Hindar elor Guwo Penthung.

Kang manggen ing Tulakan.

Jumbuh lan ingkang den rawi.

Kang kasusra Pacitan ing Sewu Guwa.

Transendental 7

Mangaler tamasya.

Prapteng tlatah Arjosari.

Ing sendhang Tirta Husada.

Toya anget handayani.

Usadaning sesakit.

Seger sumyah raosipun.

Ing dhusun Karangreja.

Siram eca kang sinambi.

Anjangsana ngiras ngupaya usada.

Acuan 8

Pangéran kang sipat murah

Njurungi kajating dasih

Ingkang temen tinemenan

Pan iku ujaring dalil

Nyatané ana ugi

Iya Kiyageng ing Tarub

Wiwitané nenedha

Tan pedhot tumekèng siwi

Wayah buyut canggah warèngé kang tampa

Contoh 9

Sun iki dhutaning nata

Prabu kenya majapahit

Kekasih pakal sasangka

Jiwa mantune ke patih

Magang anyar awak mami

Lahta bisma praptaningsun

Ingutus sang narpendah

Kinen mocok murdatanji

Marmaningsun ingutus ywa mindho karya

Nah.. Itulah
Contoh Puisi Sinom Tema Pendidikan, Keluarga, lan Aman/Kekancan. Semoga bermakna.

Source: https://widyarini29.blogspot.com/2018/05/contoh-tembang-sinom-tema-pendidikan.html