Belajar Ilmu Tajwid Dengan Cepat

Penghormatan dan keagungan

Yakni suatu penghormatan yang asing sah, ketika koteng saudara sesama muslim meminta kepada kami untuk menyusun sebuah kursus praktis tentang tajwid.

Tiada terkira bahagianya hati penulis mengakuri permintaan itu.

Sebuah permintaan yang begitu indah, yaitu berkhidmat kepada kitab Allah, al-Qur’an al-Karim….

Semoga Allah meneteskan kemuliaan kepada kita semua….

***

K.H. Imam Zarkasyi

Pembaca nan dirahmati Allah….

Telah banyak buku atau kitab nan disusun maka itu para dabir tentang ilmu tajwid, baik yang beradat Arab ataupun Indonesia.

Di antara kunci tajwid berbahasa Indonesia nan paling populer, tiada ragu pun, adalah
Tuntunan Tajwid
yang disusun oleh Pembangun dan Pemimpin Pondok Modern Darus-Salam Gontor,
K.H. Rohaniwan Zarkasyi.

Oleh karena kuatnya kontrol buku ini internal pelajaran tajwid di tanah air, meskipun kadang cak semau perbedaan istilah lakukan pustaka tertentu, penulis melembarkan istilah-istilah pokok sesuai dengan buku ini.

Hal yang ekuivalen penulis kerjakan dalam menyusun urutan bahasan-bahasan tajwid.

Semoga Allah memufakati amal saleh beliau dan menumpahkan barakah ilmunya bikin kita semua….

***

Edisi Revisi

Pembaca nan dirahmati Allah….

Di hadirat kita bersama waktu ini adalah les praktis mengenai ilmu tajwid edisi revisi.

Terdapat cacat komplemen dan perombakan, sehingga diharapkan siasat ini boleh makin mudah cak bagi dipahami.

***

Isi Buku

Dengan izin Allah, penulis akan menyampaikan sejumlah pelajaran pokok adapun tajwid secara pendek, tapi terarah, nan dilengkapi dengan beberapa ayat untuk pelajaran.

Dengan memunculkan ayat bagi latihan itu, kami berhasrat para pembaca yang dirahmati Almalik akan memperoleh camar duka faktual privat sparing tajwid.

Selain pustaka tajwid, notulis melengkapi risalah sederhana ini dengan butir-butir makhraj masing-masing huruf.

Dalam bab makhraj ini notulis banyak mengambil manfaat pecah kitab tajwid yang disusun oleh seorang pengajar aji-aji tajwid plong Masjid Nabawi, Madinah. Sira merupakan
Syeikh Muhammad Ahmad Ma’bad, dengan kitabnya yang berjudul
al-Mulakhkhashul-Mufid fi ‘Ilmit-Tajwid.

Lautan harapan penulis, kita semua berkesempatan cak bagi mengecek ulang makhraj huruf hijaiyah suatu saban satu.

Moga Sang pencipta memberikan kemudahan….

***

Selalu mengingat

Namun sebelum memulai pelajaran tajwid, para pembaca yang luhur akan kami ajak terlebih tinggal.

Kerjakan kembali menghafaz kemuliaan yang sudah dilimpahkan maka dari itu Allah kepada al-Qur’an dan orang-orang berketentuan yang gemar membacanya.

Terutama yang cinta berusaha membacanya dengan secantik siapa.

A’udzu billahi minasy-syaithanir-rajim…. Bismillahir-rahmanir-rezeki….

Source: https://www.ahdabina.com/buku-mudah-cepat-praktis-belajar-tajwid/