Contoh Butir Soal Pelajaran Bahasa Jawa

A. WENEHANA TaNDHA PING ( X ) AKSARA A, B, C UTAWA D SANGAREPE PRATELAN SING BENER!

1. Bocah-boah juga mloya-mlayu ing alun-alun daksina desa.
Ukara ing dhuwur iku sing kalebu lecut dwilingga salin swara yaiku ….
a. Bocah-bocah


b. Mloya-mlayu


c. Lapangan


d. Daksina desa

2. Anak asuh wedus jenenge cempe, rupe momongan sapi jenenge ….
a. Bledug


b. Beyes


c. Pedet


d. Cemeng

3. Bayu, braja, maruta, pawana lan samirana iku dasanamane ….
a. Langit


b. Geni


c. Angin


d. Bumi

4. Gagasan pokok kang dadi dhasaran kanggo ngembangake carita diarani ….
a. Tema


b. Kop


c. Alur


d. Pachelaton

5. Babagan sing ora perlu dilaporke ing dalem nulis palaporan tulisan yaiku ….
a. Sing diamati


b. Wektu ngamati


c. Panggonan ngamati


d. Bekal Ngamati

6. Tanduran kang wite mrambat ing lunglai iku diarani ….
a. Pala wija


b. Pala kesimpar


c. Pala kependhem


d. Pala kitri

7. Lenyai kang dikanggokake nandur lan tetanen palawija utawa tanduran liyane diarani ….
a. Pelataran


b. Alun-alun


c. Tegalan


d. Tanah lapang

8. I) Kembang milu arane sinuwun
II) Kembang lombok arane gleges
III) Kembang cengkeh arane polong
IV) Kembang blimbing arane tanwujud
Arane wit lan kembange sing bener ditunjukake nomer ….
a. I, II, III, IV


b. II lan IV


c. I lan IV


d. I, III lan IV

9. Piranti sing digunakake petani methiki pari yaiku ….
a. Pacul


b. Dos


c. Ani-ani


d. Arit

10. Tuladha ukara tanggap ing ngisor iki yaiku ….
a. Adhi nangis goro-goro tiba


b. Budi dikongkon ibune tuku sukrosa


c. Bayu numpak sepur seneng banget
d. Santi nyirami kembang ing pelataran

11. Tukang gawe barang saka kayu iku diarani ….
a. Bungkusan


b. Jlagra


c. Pandhe


d. Undhagi

12. Roni iku bocahe isinan, ora produktif kanca-kancane.
Cambuk isinan iku tegese ….
a. Ora nduwe isin


b. Seneng ngisin-ngisini


c. Gampang isin
d. Ora isin blas

13. Bocah kui lungguhe antheng kitiran.
Tegese sanepa ing dhuwur yaiku ….
a. Tansah antheng banget


b. Tansah polah ora bisa meneng


c. Tansah tengok-tengok nganti keturu
d. Tansah ajeg ora bisa obah

14. Berbaik agawe santosa, crah ….
Paribasan ing dhuwur iku terusane sing bener yaiku ….
a. Agawe konvensional


b. Agawe bungah


c. Agawe susah


d. Agawe bubrah

15.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

Leter Jawa ing dhuwur iku unine ….
a. Kardi dicokot ula sawah


b. Kadir dicokot nyamuk
c. Akeh nyamuk malaria nang sawah
d. Kadir tuku perunding nyamuk harimau

16. Ukara ing ngisor iki sing kalebu krama inggil yaiku ….
a. Kula dipunsukani duwet katah


b. Simbah dipunaturi sare wonten kamar


c. Adik lagi dolanan ana ing plataran
d. Buya nembe kesah saking omah

17. Basa ngoko kalis yaiku basa kang pecut-tembunge diucapake kanthi ngoko kabeh. Basa ngoko kalis iku ora panteng diucapake ….
a. Wong tuwa marang anake


b. Bocah marang kancane


c. Momongan marang wong tuwa
d. Wong tuwa marang wong enom

18. Pakdhe nembe ngendhikan kalian Mas Ahmad sing ana kutha Surabaya kanthi sarana ….
a. Televisi


b. Radio


c. Bis


d. Telepon

19. Perangane layang kang nelakake ungah-ungguhe kang ngirim layang marang wong kang dikirimi diarani ….
a. Adangiyah


b. Titi mangsa


c. Surasa basa


d. Wasana basa

20. Kembang kencur, gandha sedhep sandhing mata air
Kudu andal, …..
Lanjutane parikan ing dhuwur yaiku ….
a. Yen kepengen uripe ajur


b. Yen kepengen uripe berada


c. Yen kepengen nduweni perigi
d. Dolar kepengen tuku kasur

21. Perang Baratayudha iku perange Pandhawa kalian ….
a. Prabu Kresna


b. Kurawa


c. Biduanda


d. Ramayana

22.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

Lembaga wayang ing dhuwur iku jenenge ….
a. Raden Janaka
b. Raden Duryudana


c. Raden Nakula


d. Raden Werkudara

Gatekna macapat ing ngisor iki!
Gambuh

Laras Pelog Patet Komoditas

Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur kelakuan kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluwarsa kapatuh,
Kapatuh pan dadi awon

23. Macapat ing dhuwur iku master gatrane ana ….
a. 7 larik


b. 5 larik


c. 6 jajar


d. 10 larik

24. Master wilangan ing puisi tembang cilik ing dhuwur yaiku ….
a. 7, 10, 12, 8, 8


b. 7, 9, 10, 7, 8


c. 7, 7, 8, 8, 9, 9


d. 8, 10, 12, 7, 7

25. Saben panggonan iku nduwe cara utawa adat dhewe-dhewe
Ukara ing dhuwur iku paribasane ….
a. c. Desa mawa pendirian, negara mawa pengelolaanb. Rawe-rawe terputus, malang-malang putung
c. Jer basuki mawa bea
d. Adigang adigung adiguna


Seandainya ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Jika ingin mengamalkan soal pilihan gandanya secara online dengan sambil terperingkatkan secara online, silahkan dicoba :

B. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. Kandhang pitik jenenge kombong, yen kandhang gadis jenenge ….
2. Mlaku-mlaku, cilik-cilik lan nulis-nulis iku diarani tembung ….
3. Duren, nangka, pelem lan jeruk iku kalebu tanduran pala ….
4. Isi krambil jenenge kenthos, yen isi duren jenenge ….
5. Pak Santo iku penggaweane narik utawa mriksa tiket ana ing bis.
Pak Santo penggaweane yaiku ….
6. Ambune klambine arum jamban.
Tegese sanepa ing dhuwur yaiku ….
7. Dhong-dinge swara sing ana ing pungkasane gatra diarani ….
8. Perangane layang kang isine arupa makrifat keselametan kang kirim layang lan pengarep-ngarep kang dikirimi uga selamet diarani ….
9. Cacahe wanda ing saben gatra iku diarani guru ….
10. Tembang macapat sing nggambarake uripe wong kang pun seneng-senenge kerana apa kang digayuh dapat kasembadan yaiku ….C. ISINANA CECAK-CECAK ING NGISOR IKI KANTHI WANGSULAN KANG BENER!

1. Tulisana dasanamame cambuk ing ngisor iki!
a. Langit


b. Ki akbar


c. Srengenge
wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Gawenana ukara tanduk lan tanggap nganggo tembung ig ngisor iki!
a. Jambune


b. Tempene


c. Kembange
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Terangana arane penggawean ing ngisor iki!
a. Empu


b. Jlagra


c. Pandhe
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Terangana tegese paribasan ing ngisor iki!
a. Becik ketitik, ala ketara


b. Sepi ing pamrih, rame ing gawe
c. Yitna yuwana, lena kena
Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Salinen aksara Jawa ing ngisor iki nganggo huruf latin!Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 6 SD Semester 1 (Ganjil) dan Kunci Jawaban

Wangsulan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Jikalau ingin mendownload soal ini, berikut linknya :

Takdirnya ingin melakukan soal pilihan gandanya secara online dengan serempak terbandingkan secara online, silahkan dicoba :
Resep JAWABAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1

BAHASA JAWA KELAS 6 SD
A. JAWABAN

1. b. Mloya-mlayu


2. c. Pedet
3. c. Angin
4. a. Tema
5. d. Pelepas ngamati
6. b. Pala kesimpat
7. c. Tegalan
8. d. I, III lan IV
9. c. Ani-ani
10. b. Fiil dikongkon ibune tuku sakarosa


11. d. Undhagi
12. c. Gampang isin
13. b. Tansah polah ora bisa meneng


14. d. Agawe bubrah
15. b. Kadir dicokot nyamuk


16. b. Simbah dipunaturi sare wonten kamar
17. c. Momongan marang wong tuwa
18. d. Telepon
19. a. Adangiyah
20. b. Ringgit kepengen uripe berpunya
21. b. Kurawa


22. d. Raden Werkudara
23. b. 5 larik


24. a. 7, 10, 12, 8, 8


25. a. c. Desa mawa pendirian, negara mawa tataB. JAWABAN

1. Kandang merpati
2. Dwilingga padha swara
3. Gumantung
4. Ponge
5. Kondektur
6. Ambune badheg banget
7. Guru Lagu
8. Pambuka / Satata basa
9. Wilangan
10. DhandhanggulaC. JAWABAN

1. Tulisana dasanamame ki dorongan ing ngisor iki!
a. Langit
= Angkasa, dirgantara, gegana, awang-awang, antariksa
b. Segara
= Laut, tasik, raksasa, jladri, jalanidhi
c. Srengenge
= Surya, arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, we

2. Gawenana ukara tanduk lan tanggap nganggo cambuk ig ngisor iki!
a. Jambune
Ukara tanduk
= Bagas pula mangan jambune
Ukara peka
= Jambune lagi dipangan Bagas

b. Tempene
Ukara tanduk

= Tempene kembali digoreng ibu
Ukara paham = Ibu pun nggoreng tempene

c. Kembange
Ukara cula
= Sinta lagi nyrirami kembange
Ukara responsif = Kembange kembali disirami Sinta

3. Terangana arane penggawean ing ngisor iki!
a. Empu
= Tukang gawe keris
b. Jlagra = Tukang gawe barang saka watu
c. Pandhe = Tukang gawe barang saka wesi

4. Terangana tegese paribasan ing ngisor iki!
a. Becik ketitik, ala ketara
Tegese = Becik utawa ala bakale ing mburi bakal ketara.

b. Antap ing pamrih, rame ing gawe
Tegese = Nindakake penggawean kanthi ora ngarep-ngarep balesan apa-apa.

c. Yitna yuwana, lena kena.
Tegese = Sing ati-ati bagi selamet, sing sembrana bakal cilaka

5. a. Bagus tiba babak bundhas
b. Bernas nyapuni latare ben resik

Source: https://bimbelbrilian.com/soal-uas-bahasa-jawa-kelas-6-sd-semester-1-ganjil-dan-kunci-jawaban/