Contoh Soal Bahasa Jepang Tentang Jadwal PelajaranJikan me


Jikan


Getsuyoobi


Kayoobi


Suiyoobi


Mokuyoobi


Kin’yoobi


Doyoobi


1

12.15 – 13.00

Nihon go

Kagaku

Bijyutsu

IT


Seibutsugaku


2

13.00 – 13.45

Nihon go

Kagaku

Bijyutsu

IT

kagaku

Seibutsugaku


3

13.45 – 14.30

Komingaku

Indoneshia go

Suugaku

Seibutsugaku

Kagaku

Eigo


4

14.30 – 15.15

Komingaku

Indoneshia go

Suugaku

Taiiku

shuukyou

BTQ


5

15.15 – 15.30

Kyuukei

kyuukei

Kyuukei

Kyuukei

Kyuukei

kyuukei


6

15.30 – 16.15

Rekishi

Kaiwa

Eigo

Taiiku

Shuukyou

Suugaku


7

16.15 – 16.45

Butsurigaku

Kaiwa

Butsurigaku

Indoneshia go

Eigo

Suugaku


8

16.45 – 17.15

Butsurigaku

Seibutsugaku

Butsurigaku

Indoneshia go

EigoMAPEL JURUSAN

1.

Watashi wa Getsuyoobi to suiyoobi ni butsurigaku o benkyoushimasu. Butsurigaku wa getsuyobi to suiyoobi ni roku jikan me (6 jikan berpenyakitan)  to sichi ji teko derita (7 jikan me) ga arimasu. Butsurigaku jugyou wa Ishuukan ni yo kai (4 kai)  ga arimasu. Watashi wa ni jikan (2 ni) no butsurigaku o benkyoushimasu. Butsurigaku jugyou wa ishuukan no ni kai (2 kai) ga arimasu.

2.

Watashi wa kayoobi to mokuyoobi to doyoobi ni seibutsugaku ozon benkyoushimasu. seibutsugaku wa doyoobi no  ichi jikan me to ni jikan berpenyakitan arimasu. Seibutsugaku wa Kayoobi ni gogo go ji juu go fun mae  (5 ji 15 fun) kara gogo go ji juu go fun (5 ji 15 fun) made desu. Seibutugaku wa mokuyoobi no gogo ni ji juu go fun (2 ji 15 fun) mae kara ni ji han (2 ji han) made desu. Seibutsugaku jugyou wa ishuukan ni san kai (3 kai) arimasu. Watashitachi wa ichi jikan (1 jikan) to ni jikan (2 jikan) no seibutsugaku o benkyoushimasu.

3.

Watashitachi wa kayoobi to kin yoobi ni kagaku o benkyoushimasu. Kagaku wa ichi jikan me (1 jikan berpenyakitan) to ni jikan derita (2 jikan me) ga arimasu. Kagaku wa kayoobi no gosen juu ni ji juu go fun (12 ji 15 fun) kara  gogo ni ji juu go fun (2 ji 15 fun) mae desu. Kagaku wa kin yoobi no ichi ji choudo (1 ji) kara ni ji han (2 ji 30) made desu. Kagaku jugyou wa Isshukan no ni kai (2 kai) ga arimasu. Kagaku wa ishuukan no ni kai (2 kai) ga arimasu. Watashitachi  wa ni jikan (2 jikan) no kagaku ozon benkyoushimasu.

IPPAN JUGYOU (MAPEL UMUM)

4.

Watashitachi wa mokuyoobi ni taiiku o benkyoushimasu. Taiiku wa mokuyoobi ni  yo jikan me (4 jikan me)  to go jikan me (5 jikan me)  ga arimasu. Taiiku jugyou wa ishuukan ni  ichi kai (1 kai) ga arimasu. Taiiku wa gogo  ni ji han (2 ji 30) kara gogo san ji juu go fun (3 ji 15 fun) to gogo san ji han (3 ji 30) kara gogo yo ji juu go fun (4 ji 15 fun ) made desu. Watashitachi wa ni jikan (2 jikan) no taiiku o benkyoushimasu.

5.

Watashitachi wa getsuyoobi ni rekishi o benkyoushimasu. Rekishi wa gogo san ji han (3 ji 30) kara gogo yo ji juu go fun (4 ji 15 fun) made desu. Watashitachi wa ni jikan (2 jikan) no rekishi o benkyoushimasu. Rekishi jugyou wa ishuukan ni ichi kai (1 kai) arimasu.

6.

Watashi wa getsuyoobi ni komingaku o benkyoushimasu. Watashitachi wa ni jikan (2 jikan) no rekishi udara murni bekyoushimasu. gogo ni ji juu go fun mae (2 ji 15 fun) kara ni ji han (2 ji 30) to ni ji han (2 ji 30) kara gogo san ji juu go fun (3 ji 15 fun) made desu. Komingaku jugyou wa ishuukan ni ichi kai (1 kai) ga arimasu.

7.

Watashitachi wa mokuyoobi ni IT o benkyoushimasu. IT wa mokuyoobi no gosen juu ni ji  juu go fun (12 ji 15 fun) kara gogo ichi ji choudo (1 ji) to gogo ichi ji choudo (1 ji) gogo ni ji juu go fun (2 ji 15 fun) mae desu. IT wa mokuyoobi no ichi jikan me to ni jikan me arimasu. IT wa ishuukan ni ichi kai (1 kai) arimasu. Watashitachi wa ni jikan (2 jikan) no IT o benkyoushimasu.

Source: https://bedhaewhass22.blogspot.com/2015/11/contoh-jadwal-pelajaran-dalam-bahasa.html