Contoh Soal Pelajaran Matematika Tingkat Smp

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990Berikut ini kami sajikan
cak bertanya-cak bertanya pelajaran
persiapan menghadapi
Ujian Nasional. Tidak ada hasil terbaik yang didapatkan dengan pendirian instant, maka persiapkanlah dirimu.

Garis hidup Bulat

1. Hasildari (−30) + 7 x 6 − 21 : (−3) adalah…
a. −19
b. −3
c. 3
d. 19

2. Suhu diJakarta pada termometer menunjukkan 31° C. Pada saat itu suhu di Jepangternyata 35° di asal suhu Jakarta. Berapa derajat master di Jepang ?
a. 6° C
B. 4° C
C. –4° C
D. –6° C

3. Suhu didalam kulkas sebelum dinyalakan 21° C. Setelah dinyalakan, suhunya turun 3° Csetiap 4 menit. Setelah 20 menit suhu di dalam kulkas yakni….
a. 18°C
b. 9° C
c. 7°C
d. 1°C

4. Lega lomba Sains ditentukan bikin jawaban yang benar bernasib baik nilai 3,jawaban salah berkat nilai -2, padahal bila tidak menjawab beruntung angka-1. Bermula 75 cak bertanya yang diberikan, sendiri anak menjawab 50 soal dengan bermoral dan10 cak bertanya tidak dijawab. Nilai yang diperoleh anak asuh tersebut yakni….
a. 120
b. 110
c. 90
d. 85


5. Padakompetisi futsal diikuti 12
tim yangsaling bertanding melawan cak regu lainnya. Seandainya sebuah cak regu mendapatkan keberuntungan,maka akan bernasib baik skor 3. Seandainya seri mendapat ponten 1, padahal jika kalahskornya 0. Tim Gaspol mengalami
terang 3 siapa. Jika cak regu tersebut mendapatkan skor 18, berapa kali mereka mengalami kekalahan?

a. 3b. 4
c. 5d. 6

6. Terlepas
5 Januari pada suatu musim kabisat jatuh padahari Minggu. Maka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei jatuh pada periode…..

a. Jum’at
c. Minggu

b.Sabtu
d. Senin

7. Finalahir pada periode Rabu, 16 Agustus. Seandainya Arfan lahir pada tanggal 20 Maret ditahun yang sekelas, maka Arfan lahir pada periode….

a. Jum’at
c. Minggu

b.Sabtu
d. Senin


Kadar Rekahan

8. Urutanpecahan 0,85 ;
7/8
; 78% dan
4/5semenjak yang terkecil adalah….

a.
7/8; 78% ;
4/5
; 0,85

b. 78% ;
4/5; 0,85 ;
7/8

c. 78% ;
4/5;
7/8
; 0,85

d.
7/8; 78% ; 0,85 ;
4/5

9. Urutanpecahan 1,35 ;
11/8
; 136% dan 12/5dari yang terbesar adalah….

a.
11/8; 136% ; 12/5
; 1,35

b.
11/8; 12/5
; 1,35 ; 136%

c. 12/5;
11/8
; 1,35 ; 136%

d. 12/5;
11/8
; 136% ; 1,35

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

12. Sebuahyayasan membagikan 75 kg beras secara merata kepada awam yang tertimpabencana alam. Tiap keluarga mendapat 21/2 kgberas. Jumlah kepala keluarga nan memufakati pembagian beras yakni….

a. 30          b. 25           c. 20           d. 15

13. Rahmamempunyai kain sejauh  23/5m. Kemudian membeli lagi
3/4
meter. Reja tersebutdigunakan bakal membuat baju 2
1/2
meter. Sisa kain Rahmaadalah…. meter

a.
3/4          b.
3/5            c.
7/10
d.
17/2014. Paman memiliki sebidang lahan,
1/4
bagian bermula luastanahnya dibuat tegal bunga,
1/5
bagian dibuat empang ikan,dan sisanya ditanami jukut. Sekiranya luas kapling yang ditanami rumput tersebut 165m2, luas kolam ikan yakni….. m2

a. 40           b. 60             c. 75             d. 90

15. Pecahanyang letaknya tepat di tengah dari pecahan
3/5
dan
3/4adalah…..

a.
7/10        b.
13/20           c.
27/40           d.
28/40


Perbandingan dan Skala

16. Besaruang A adalah
2/5
kali uang, sementara itu besar uang B adalah3/4
mana tahu uang C. Sekiranya besaran uang jasa mereka bertiga Rp 1.640.000,00,maka tikai uang A dan C adalah

a. Rp 440.000,00              b. Rp 600.000,00
c. Rp 560.000,00              d. Rp 630.000,00

17. Suatuadonan krupuk dibuat dengan mencampur tepung beras, tepung tapioka, dan tepungterigu dengan perbandingan 3 : 5 : 7. Jika koteng pembuat krupuk ingin membuatkrupuk sebanyak 75 kg. Maka bubuk tapioka yang dibutuhkan ialah …. kg
a. 20             b. 22              c. 25               d. 30

18. Kuedalam kaleng dibagikan kepada 8 hamba allah anak, tiap-tiap mendapat 30 kue dantidak terbelakang. Bila kue tersebut dibagikan kepada 12 basyar anak, masing-masingakan mendapat kue sebanyak….
a. 45             b. 36              c. 20              d. 18

19. Untukmembuat 24 rok anak, sendiri darji memerlukan 18 m2
kain.Takdirnya darji itu beruntung bestelan 50 potong rok anak, berapa m2reja nan ia butuhkan?

a. 20            b.27,5           c. 30             d. 37,5

20. Suatupekerjaan seandainya diolah Amri radu dalam 8 jam. Jiika pekerjaan itu dikerjakanBono, dapat selesai dalam 12 jam.  Jika Amridan Bono mengamalkan pekerjaan itu langsung, maka akan dapat selesaidikerjakan dalam….
a. 4 jam                                c.5  jam

b. 4 jam 48menit               d. 6 jam 24 menit

21. Sebuahbangunan dikerjakan internal 32 perian maka itu 25 insan pekerja. Moga pekerjaantersebut boleh diselesaikan kerumahtanggaan 20 musim, banyak pekerja yang diperlukanadalah…. hamba allah
a. 15               b. 40              c. 50              d. 60

22. Perbandinganpanjang dan gempal suatu persegi panjang  adalah 3 : 2. Keliling persegi tangga itu 120cm. Maka luas persegipanjang tersebut yaitu…
a. 664 cm2                             c. 864 cm2

b. 764 cm2                             d. 964 cm2

23. Diketahui skala suatu kar adakah 1 : 250.000. Jikalau terbit kota A ke kota Bpada kar tersebut adalah 12 cm, jarak nan sebenarnya antara kedua kota ialah….
a. 25 km                           c. 35km
b. 30 km                           d. 40km


24. Jarakantara dua buah daerah tingkat adalah 105 km. Jika digambar lega denah nan skalanya 1 :7.000.000, maka jarak kedua ii kabupaten tersebut menjadi yakni … cm
a. 1,5              b. 3,0               c. 15              d. 30

25. Suatuhedung memiliki ukuran 36 m x 27 m. kuran gedung tersebut plong peta adalah 12cm x 9 cm. Nisbah nan digunakan kar tersebut adalah…

a. 1 : 3                                    c. 1 : 300

b. 1 : 30                                  d. 1: 3.000


Bilangan Bertingkat dan Bentuk Akar

26. Bentuk sederhana berpangkal
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990
 adalah….

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +628587596999027. Bentuksederhana bersumber (5√2)-2
adalah….

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

28. Hasil dari 3√6 x √12 – √50 adalah…

a. 15√2        b. 13√2      c. 11√2      d. 9√2

29. Hasil dari 32+ 23
– 31
+ 22
– 30
+ 21– 2
-1

adalah….

a. 17            b. 18          c. 18,5       d. 19,5

30.
Bentuk sederhana dari
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990
merupakan….

a. 12√2 – 16

b. 12√2 + 16

c. 6√2 – 8

d. 6√2 + 8

31.

Bentuk sederhana berasal
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990merupakan….

a. 2√3

b. 3√2

c. 3√3

d. 5√3

32. Hasil berasal 4−2 + 4−3 yakni…

a.1/64

b.1/32

c.1/16

d.5/64


Ideal, Legiun dan Deret Ganjaran

33. Perhatikan buram teoretis berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990


Banyak persegi satuan pada komplet ke-29 adalah….

a. 870

b. 841

c. 812

d. 810

34. Rumus suku ke-ufuk suatu laskar merupakan U
n

=2n(ufuk – 1)
.
Tikai semenjak kaki ke-7 dan suku ke-9 adalah….

a. 80

b. 70

c. 60

d. 50

35. Suku ke- 9 dan ke-12 satu barisan aritmatika berturut-tirit adalah 13 dan 19. Jumlah 25 suku pertama barisan tersebut yakni…

a. 225

b. 252

c. 525

d. 552

36. Fahmi sedangmenumpuk kursi yang tingginya masing-masing 85 cm. Tinggi lambak 2 kursi 91 cm, dan tinggi tumpukan 3 kursi 97 cm. Hierarki tumpukan 10 kursi adalah…. cm

a. 119

b
. 129

c. 139

d. 150

37.
Dalamgedung pertunjukkan disusun kursi dengan larik minimum depan terdiri berpokok 9 buah, saf kedua kebal 11 buah, baris ketiga 13 buah dan seterusnya selalubertambah 2. Jika pada gedung pertunjukkan itu ada 20 baris kursi, berapa jumlah seluruh kursi di dalam gedung pertunjukkan tersebut?


a. 540


b. 550


c. 560


d. 570


38.Diketahui suku ke-2 dan suku ke-7 suatu barisan geometri adalah 6 dan 192. Sukuke-5 bala tersebut adalah….

a. 16            b. 32             c. 48            d. 64
39. Amubamembelah diri menjadi dua setiap 15 menit. Mula-mula terdapat a amuba, dan  setelah 2 jam banyak amuba menjadi 3.840. Olehkarena dilakukan tindakan tertentu, amuba tersebut membelah diri menjadi duasetiap 20 menit. Jika jumlah amuba mula-mula a, jumlah amuba pasca- 2 jamadalah…
a. 2120

b. 1920

c. 960

d. 480

40. Seutastali dibagi menjadi enam bagian, sehingga episode-bagiannya membentuk barisangeometri. Jika tahapan tali terpendek 9 cm dan tataran utas terpanjang 288 m,maka janjang benang mula-mula adalah….
a. 567 m

b. 576 m

c.586 m


Aritmetika Sosial

41. PakHamid cak memindahtangankan roda dalang seharga Rp.10.800.000,00 dengan kemalangan 10 %. Hargapembelian pengambil inisiatif Pak Hamid yaitu….

a. Rp. 12.000.000,00

b. Rp. 11.880.000,00

c. Rp. 11.000.000,00

42. Faisalmenabung di bank sebesar Rp 900.000,00 dengan suku bunga tunggal 8% setahun.Tabungannya saat diambil menjadi sebesar Rp1.020.000,00. Lama Faisal menabungadalah…. rembulan

a. 15

b. 18

c. 20

d. 24

43. Setelah9 rembulan uang lelah tabungan Tania di koperasi berjumlah Rp 3.924.000,00. Koperasimemberi jasa stok berupa bunga 12% tiap-tiap tahun. Tabungan awal Tania dikoperasi merupakan…
a. Rp 3.500.000,00

b. Rp 3.550.000,00

c. Rp 3.600.000,00

d. Rp3.650.000,00

44. Pak Tarman meminjam uang untuk keperluan usaha di koperasi yang memasrahkan bunga sebesar 15% pertahun. Tip yang dipinjam Pak Tarman sebesar Rp 12.000.000,00 dan akan sira angsur internal perian 16 bulan. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Pak Tarman setiap bulan?

a. Rp 900.000,00           c. Rp 1.080.000,00

b. Rp 980.000,00           d. Rp 1.120.000,00

45. Sebuah toko sedang memberikan diskon 20% untuk semua barang. Sarah menggaji Rp 112.000,00 untuk busana yang dibelinya. Harga baju tersebut sebelum rabat adalah….

a. Rp 134.400,00

b. Rp 140.000,00

c. Rp 144.000,00

d. Rp 150.000,00

46. Satu boks jeruk dengan bruto 50 kg dan tara 8% dibeli dengan harga Rp 600.000,00. Jika pengembara menginginkan untung 15%, maka sitrus-jeruk itu harus dijual per kg dengan harga….

a. Rp 13.500,00

b. Rp 14.000,00

c. Rp 14.500,00

d. Rp 15.000,00

47. Salma ingin membeli sepatu dan sandal. Kamu mengaram sepatu dan teklek yang ia inginkan dijual di empat toko dengan harga yang sederajat doang tiap toko menerimakan potongan harga yang berlainan seperti tabel berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jika
Salmamenginginkan harga yang paling rendah, maka ia agar membeli-beli di ….

a. TokoPrima

b. TokoCahya

c. Toko Berkah

d. Toko Anisa


Bentuk Aljabar

48. Hasil dari (2p – 3q) (3p + 5q) adalah….

a. 5p2+ 2q2

b. 6p2– 15q2

c. 6p2– pq – 15q2

d. 6p2+ pq – 15q2

49.Diketahui dua suratan a dan b. Jika a + b=11 dan ab=24.

Angka a2+ b2
adalah….

a. 63

b. 73

c.74

d. 84

50. Diketahuidua ketentuan p dan q. Jika p – q=7 dan p2
– q2=119.

Nilai p + q=….

a. 17

b. 39

c. 70

d. 81

51.Perhatikan pernyataan berikut

(i) 64 – x2=(8 – x) (8 – x)

(ii) 15 xy –3 y2=3y (5x – y)

(iii) x2– 5x – 14=(x -5) (x + 7)

(iv) 2x2– 11x – 21=(2x + 3) (x – 7)

Pernyataanyang benar ialah…..

a. (i), (ii)dan (iii)

b. (i) dan(iii)

c. (ii) dan (iv)

d. (iv) sahaja

52. Bentuksederhana dari

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990adalah….

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

53.


Diketahui A=-3x – 5 dan B=2x – 7. Nilai A – B adalah…

a. −5x + 2


b. – 5x – 12

c. −x + 2

d. x + 2
Persamaan dan Pertidaksamaan Linear Satu Variabel54.


Penyelesaiandari 3(x + 5) -(x – 3)=36 yakni….

a. 3

b. 6

c. 9

55. Sebuah persegi panjang dengan ukuran hierarki (5x – 2) cm dan lebar (2x + 7) cm memiliki berkeliling 66 cm. Luas persegi jenjang tersebut adalah….
cm2

a. 180

b. 210

c. 240

d. 270

56. Jika m merupakan penyelesaian berbunga
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990,
maka poin 2m – 3 yaitu….

a. -1

b. 1

c. 2

d. 3

57.

Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x – 7 ≤ 5x + 8 dengan x ∈ bilangan buntar adalah…

a.{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2…}

b.{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1…}

c.{…,-8, -7,-6, -5}

d.{… -9, -8, -7, -6}
58.

Himpunan p
enyelesaian terbit

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990
dengan x ∈ predestinasi bulat merupakan…
 .

a. x < – 18

b. x > – 18

c. x < 18

d. x > 18

Himpunan59.
DiketahuiS yakni kompilasi kadar asli kurang mulai sejak 11, A adalah himpunan bilanganprima kurang berpangkal 9 dan B himpunan takdir gangsal kurang berpangkal 10. Himpunan (A ∪B)cyaitu…

a.{3,5,7}                               c.{1, 2, 3, 5, 7}

b.{4, 6, 8,10}                        d.{2, 4, 6,8, 10}

60.Keropok siswa yang berjumlah 35 orang ditanyakan tentang olahragakesukaannya. 20 cucu adam menyukai bola basket, 16 orang mengesir futsal dan 6orang lain menyukai bola basket alias futsal. Berapa orang petatar nan hanyamenyukai bola basket?

a. 6orang                     c. 9 orang

b. 7orang                     d. 13 manusia

61. DiketahuiS={x ≤ 10, x ∈ ganjaran kudus}, P={2, 3, 5, 6, 7, 8, 10}dan Q={1,3, 5, 7, 9}
Hasil (P – Q)C
 adalah….
a.{2, 6, 8, 10}              c.{3, 5, 7}
b.{2, 4, 6, 8, 10}            d.{1, 3,4, 5, 7, 9}
62.Diketahui himpunan P={b, u, ufuk, g, a}. Banyak antologi adegan P yang memiliki3 anggota yakni…

a. 1                b. 5               c. 10              d. 20

63.Diketahui himpunan S={bilangan asli}, pusparagam P={bilangan kelipatan 4}danhimpunan  Q={bilangan kelipatan 12}.Diagram yang tepat untuk keterangan di atas ialah….

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990


Kombinasi dan Fungsi64. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Pernyataan mengenai diagram kilat di atas nan bukan benar adalah….

a. Domain={1, 2, 3, 4, 5}

b. Kodomain={1, 2, 4, 6, 8}

c. Range={1, 2, 3, 4, 5}

d. Daerah hasil={1, 4, 8}
65. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Rumus kurnia dari P ke Q adalah….

a. f(x)=x – 2

b. f(x)=x + 2

c. f(x)=2x – 2

d. f(x)=3x – 2
66. Diketahui antologi A={5, 6, 7}dan B={a, b, c, d, e}

Perhatikan himpunan padanan berurutan berikut

(i){(5,a), (7, c)}

(ii){(5,b), (6,c), (7,d)}

(iii){(5,a), (5,b), (6,c)}

(iv){(5,d), (6,e), (7,e)}
Himpunan dagi berurutan tersebut yang adalah pemetaan dari A ke B yaitu…

a. (i), (ii) dan (iii)

b. (i) dan (iii)

c. (ii) dan (iv)

d. (iv) saja
67.
Diketahui rumus fungsi f(x)=ax + b. Seandainya f(1)=4 dan f(3)=14, nilai f(−2) ialah….

a. -20


b. –11


c. 9

68. Diketahui rumus fungsi f(x)=½ x + 5. Maka skor berpunca f(2x – 4)=…..

a. x + 1

b. x + 2

c. x + 3

d. x + 4

69. Diketahui rumus kepentingan f(x-3)=4x + 1. Nilai dari f(2)=….

a. -3

b. 10

c. 16

d. 21


Paralelisme Garis Lurus

70. Diantara pertepatan garis berikut:
I. y=4x + 20
II. 6y=12x – 9

III. 3y – 12x + 15=0
IV. 3y + 6x – 15=0
yang grafiknya tukar sejajar adalah …
a. I dan II               c.III dan IV
b. I dan III              d. II dan IV

71. Jikasuatu garis memilki pertepatan

3x – 4 y –12  =0, maka

I.  bergradien 3/4

II. menerobos tutul (0, -3)

III. tegak verbatim dengan garis y=-
4/3
x +6

IV. seimbang dengan garis y=-
3/4x – 15

Pernyataanyang benar yaitu….

a. I dan II                                   c. II dan III

b. I dan III                                  d. II dan IV

72. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Persamaan garis m ialah….

a. y=4/3
x                           c. 4x + 3y=12

b. y=-
4/3
x                        d. 4x – 3y=12

73. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Persamaangaris h ialah….

a. 3x – 5y=15                     c. 5x + 3y=15

b. 3x + 5y=9                       d. 5x + 3y=9

74. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Paralelisme garis p adalah….

a. 2x + 3y=-6

b. 4x + 6y=27

c. 3x – 2y=- 9

d. 4x + 6y=24
75. Perhatikan rangka berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Garis n meleleh lurus dengan garis m dan melalui titik (6,0). Koordinat tutul potong garis n dengan tunam y adalah….

a. (0,9)

b. (0,-9)

c. (9,0)

d. (-9,0)

Sistem Persamaan Linear Dua Lentur76. Penyelesaiandari sistem persamaan 3x − 2y=7 dan 2x + y=14 merupakan x dan y. Nilai −2x +3y yakni….


a. 22


b. 12


c. 10


d. 2

77. Himpunanpenyelesaian sistem persamaan
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990
merupakan….


a.{(-4,3)}


b.{(4,-3)}


c.{(-4,-3)}


d.{(4,3)}


78.Keliling persegi panjang ialah 68 cm. Jika panjangnya makin 4 cm darilebarnya, maka luas persegi panjang tersebut ialah….cm2a.34


b. 170


c. 285


d. 320
79. Ardimembeli 2 buah buku dan 3 buah pensil dengan harga Rp 25.000,00. Di toko yangsama, Fina membeli sebuah buku dan 5 buah pensil dengan harga Rp 23.000,00.Kalau Ani membeli sebuah kancing dan sebuah potlot, berapa nan harus engkau bayar?


a. Rp10.000,00


b. Rp11.000,00


c. Rp12.000,00


d. Rp13.000,00


80. Detik iniumur Ayah 3 kali umur Anwar, sedangkan lima tahun yang lalu umur ayah 4 kaliumur Anwar. Berapa umur Anwar 3 tahun yang akan datang?


a. 10tahun                       c. 15 tahun


b. 12 perian                       d. 18 tahun


81. Di sebuahlapangan parkir terletak 50 kendaraan yang terdiri bersumber sepeda motor dan mobil.Andi cak menjumlah jumlah seluruh roda kendaraan yang terserah di laangan parkir ituada 136 buah. Jika tarif parkir untuk sepeda pentolan Rp 1.000,00 dan untuk mobilRp 2.500,00, berapa pendapatan biaya parkir di alun-alun itu?
A. Rp 60.000,00
B. Rp 67.500,00
C. Rp 72.000,00
D. Rp 77.000,00


82.

Pak Bowo mempunyaiternak sejumlah 120 ekor yang terdiri dari ayam jantan dan wedus. Jika dihitung  total kaki ternak Paket Bowo cak semau 330. Biayapakan kerjakan seekor mandung sehari adalah Rp 1.600,00 padahal untuk seekorkambing Rp 3.000,00. Berapa biaya yang dikeluarkan Kemasan Bowo untuk memberi pakanpada ternaknya saban hari?

a. Rp180.000,00          c. Rp 195.000,00

b. Rp192.000,00          d. Rp 200.000,00Persamaan Kuadrat


83.Akar – akar tunjang persamaan kuadrat x
2
 – 11x + 30=0 adalah….


a. -11 dan 30


b. -10 dan -3


c. -6 dan -5


d. -5 dan 6


84.

Jika riuk satu akar dari paralelisme kuadrat x
2
 + 3 x + c=0 yakni 2, maka akar nan enggak adalah…

a. -10

b. -5

c. 5

d. 10

85. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya -6 dan 8 adalah…

a.

x2– 6x + 8 =0

b. x2+ 2x – 48=0

c. x
2
 + 2x + 48=0

d. x2– 2x + 8=0

86. Jika x1dan x2
adalah akar susu-akar berbunga persamaan 2x2
– 9x – 18=0dan x1
< x2, maka nilai dari x2
– 4x1adalah…

a. -6

b. 0

c. 6

87. Nilai pyang memenuhi agar persamaan kuadrat 2x2
– (p+5)x + 18=0 memilikiaakar-=akar susu real yang kembar ialah….

a. – 9 dan19

b. -19 dan9

c. -7 dan 17

d. – 17 dan 7

88. Sebuahsegitiga siku-belengkokan mempunyai pangkat sisi (x – 1) cm, x cm dan (x + 8) cm.Panjang sisi terpendek segitiga tersebut adalah…

a. 20cm

b. 21 cm

c. 28 cm

 d. 29 cm

89. Suatupersegi panjang yang mempunyai matra janjang (3x – 3) cm dan dempak (x + 2) cmmempunyai luas yang seperti persegi nan mempunyai pangkat sebelah (x+ 8)cm.  keliling persegi panjang tersebutadalah… cm

a. 72

b. 74

c. 76

d. 78


Fungsi Kuadrat

90. Paralelisme tali api simetri dari grafik fungsi kuadrat y=(2x – 5) (2x + 3) yaitu….

a. x=-1

b. x=- 1/2

c. x=1/2

d. x=1
91. Bintik puncak dari tabel maslahat y=
 x2– 6x – 40 adalah…

a.(-6,40)

b. (-3,49)

c. (-6, -40)

d. (3, – 49)

92.Diketahui keefektifan kuadrat y=16 + 6x – x2. Pernyataan yang benartentang grafik faedah kuadrat tersebut merupakan…

a. Persamaansumbu simetri x=-3 dan punya poin maksimum 25

b. Persamaansumbu simetri x=-3 dan punya poin minimum 25

c. Persamaansumbu simetri x=3 dan memiliki kredit maksimum 25

d. Persamaansumbu simetri x=3 dan mempunyai nilai minimum 25
93.
Pernyataanberikut yangtidaksesuai dengan diagram fungsi f(x) =-4x² + 8x – 3 yakni…

a. menyusup tunam x di dua noktah
b. kemiripan sumbu simetri x=1
c. nilai minimum y=1
d. kredit maksimum y=1

94. Perhatikan rangka berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Persamaan diagram kebaikan kuadrat tersebut yakni…

a. y=x2– 3x + 6

b. y=x2– 3x + 18

c. y=- x2– 3x + 18
95.
Perhatikan lembaga berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Persamaan grafik kemujaraban kuadrat tersebut yaitu…

a. y=x2– 8x + 15

b. y=2x2– 16x + 30

c. y=3x2– 24x + 45

d. y=- 3x2+ 24x -45

96. Fungsikuadrat f(x) melalui titik A (0,-15), titik B (2,-5) dan titik C (-1,-14).Faedah kuadrat tersebut ialah….

a. f(x)=x2+ 2x – 15          c. f(x)=2x2– x – 15

b. f(x)=x2– 2x – 15          d. f(x)=2x2+ x – 15


Teorema Phytagoras

97. Sebuah kapal melaut dari ii kabupaten A ke kota B nan jaraknya 200 km ke arah Timur. Kemudian kapal itu melaut ke jihat Selatan sejauh 210 km ke ii kabupaten C. Jarak terdekat bermula daerah tingkat A ke kota C yakni….

a. 290 km

b. 390 km

c. 410 km

d. 450 km
98. Sebuah mercusuar tingginya 36 km. Seorang pemantau di mercusuar melihat kapal P puas jarak 60 m, pada momen nan samakapal Q yang letaknya sejajar dengan kapal P terlihat dengan jarak 45 km dari pengamat di mercusuar. Berapa jarak antara kapal P dan Q ?

a. 18 m

b. 21 m

c. 27 m

d. 48 m
99. Seorang momongan yang tingginya 1,5 m sedang berperan layang-layang di siang hari. Anak itu menjawat lembar layang- layang tepat di atas kepalanya dan melepas kenur layang-layang sepanjang 25 m. Bayangan layang-layang ada pada jarak 15 m bersumber anak asuh itu berdiri. Ketinggian layang-layang adalah…

a. 21,5 m

b. 22,5 m

c. 24 m

d. 25 m
100. Sebuah tangga yang panjangnya 2 m disandarkan pada tembok dengan kemiringan 60° sama dengan plong bagan.

(√2=1,4 dan √3=1,7)

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Tataran ujung tangga nan menyandar di tembok dari tegel adalah…

a. 1 m

b. 1,4 m

c. 1,7 m

d. 1,9 m

101. Keliling sebuah belah ketupat yaitu 52 cm. Takdirnya panjang keseleo satu diagonalnya ialah 10 cm, maka luas belah tinju tersebut yaitu….

a. 60 cm2

b. 120 cm2

c. 180 cm2

d. 240 cm2


Segitiga sama kaki dan Segiempat102. Perhatikan rajah berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Luas daerah yang diarsir adalah…. cm²

a. 70

b. 105

c. 140

d. 175

103. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990


Sekiranya luas daerah nan tidak diarsir merupakan 218 cm², maka luas kawasan yang diarsir yakni… cm²

a. 20

b. 30

c. 40

d. 50

104.
Sebuah aula berbentuk persegi tingkatan dengan format 15 m x 12 m akan dipasang keramik keramik nan berukuran 30 cm x 30 cm. Berapa jumlah minimal tegel keramik yang harus disediakan?

a. 200 buah

b. 2.000 buah

c. 20.000 biji zakar

d. 200.000 buah

105. Keliling siuman di sumber akar adalah…. cm

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

a. 112

b. 116

c. 120

d. 124
106. Perhatikan susuk berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Keliling jajaran genjang ABCD ialah 104 cm dan tangga diagonal AC=48 cm. Luas daerah yang diarsir adalah…. cm²

a. 200

b. 240

c. 280

d. 320
107.
Kelongsong Rahmanmempunyai sebidang persil berbentuk persegipanjang dengan format 30 m x 25 m.Kapling tersebut dipagar benang tembaga sebanyak tiga mungkin lilitan. Panjang minimal kawatyang dibutuhkan adalah….

a. 110 m

b. 330 m

c. 440 m

108. SegitigaABC tumpul di A, sedangkan D noktah tengah BC. Garis AD dinamakan….

a. garis bagi

b. garisberat

c. garistinggi
109. Diketahui besar sudut segitiga sama PQR adalah <P=(5x + 10)°, <Q=(3x + 18)° dan <R=(6x – 16)°. PQR adalah segitiga….

a. kelokan-belengkokan

b. sejajar kaki

c. tumpul

d. lancip
110. Sebuah ujana berbentuk persegi panjang dengan panjang 12 m dan lebar 8 m. Di sekeliling taman dibuat jalan yang lebarnya 1 m. Luas urut-urutan tersebut adalah…. m²

a. 21

b. 32

c. 44

d. 52
111. Perhatikan jajargenjang KLMN berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Kalau panjang sisi KL=30 cm, garis janjang BN=16 cm dan AL=24 cm, keliling jajargenjang tersebut yakni…. cm

a. 70

b. 80

c. 90

d. 100


Garis dan Ki perspektif112. Sudut A dan ki perspektif B merupakan uda sudut yang saling berpelurus. Takdirnya <A=(3a + 20)° dan <B=(5a – 8)°, maka besar <B ialah….

a. 83°

b. 87°

c. 92°

d. 97°
113. Perhatikan bagan berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Garis h dan k adalah dua garis yang ubah sejajar dan dipotong garis m.

Niilai x + y + z merupakan…..

a. 101

b. 109

c. 119

d. 121
114. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Garis AD sejajar dengan garis GE. besar sudut FBC yaitu….

a. 53°

b. 62°

c. 65°

d. 73°
115. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut

I. Ki perspektif kerumahtanggaan berseberangan setimbang besar

II. Ki perspektif dalam sepihak berjumlah 180°

III. Ki perspektif nan saling bertolak birit sama lautan

IV. Sudut yang silih berkomplemen berjumlah
180°

Pernyataan nan bermartabat adalah…

a. I, II dan III

b. I dan III

c. II dan IV

d. Betul semua
116.Perhatikan rang berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Besar sudut BAC seperti…..°

a. 33

b. 47

c. 52

d. 70

Koordinat Cartesius117. Diketahui segiempat ABCD dengan koordinat titik A (-1,-1), B (5,-1), C (7,3) dan D (91,3). Siuman ABCD berbentuk….

a. persegi tinggi

b. layang-layang

c. trapesium

d. jajargenjang
118. Pulang ingatan ABCD adalah trapesium belengkokan-siku di B yang memiliki luas 39 ketengan. Seandainya koordinat bintik B (5,-2), C (5,4) dan D (0,4), maka noktah A ada di kuadran….

a. I

b. II

c. III

d. IV
119. Perhatikan gambar berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Koordinat bintik P dari noktah Q yakni…

a. (-5,5)

b. (5,-5)

c. (-5,-5)

d. (5,5)
120. Segitiga PQR terletak sreg bidang cartesius dengan koordinat titik P (2,7), Q (-3,-5) dan R (7,-5). Keliling segitiga sama PQR adalah…. satuan

a. 23

b. 26

c. 36

d. 39121.Diketahui koordinat titik Q (-7,5)

I. Titik Qberada di kwadran III

II. Titik Qmempunyai jarak 7 satuan terhadap upet X

III. Titik Qmempunyai absis 5

IV. Titik Qberada di kwadran II

Pernyataanyang benar ditunjukkan maka dari itu…

a. I danII                        c. II dan III

b. I danIII                      d. II dan IV


Lingkaran

122.Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Kewedanan arsir N disebut…

a. gendewa

b. apotema

c. tembereng

d. juring

123. Suatulingkaran mempunyai jari-jari 12 cm. Sebuah busur lega kalangan tersebutdengan tesmak taktik α, mempunyai tinggi 16 cm. Luas juring halangan dengansudut pusat αadalah….

a. 48 cm2

b. 96 cm2

c. 108 cm2


d. 144 cm2

124. Suatu limbung berfokus di O seperti buram berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jika diketahui besar < MKO=50°, maka raksasa <KLM sama dengan …..°

a. 25

b. 40

c. 80

d. 100

125. Perhatikan gambar berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

AB adalah diameter dan segara <AOC=72°. Jika luas juring OAC yakni 68
cm
2
 , maka luas juring OBC seperti mana….
cm
2

a. 102

b. 128

b. 140

d. 144

126. Perhatikan gambar berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Titik O adalah pusat lingkaran. Jika <AEB + <AOB + <ACB=216°, maka segara <ADB yaitu….°

a. 108

b. 72

b. 54

d. 36

127. Sebuah taman berbentuk dok dengan area bermain berbentuk persegipanjang di dalamnya sedemikian sehingga sudut tiap persegi panjang menyentuh lingkaran. Jika format provinsi bermain adalah 16 m x 12 m dan bagian taman di luar daerah bermain akan ditanami rumput, maka luas provinsi yang ditanami suket adalah…
m
2

a. 92

b. 96

c. 108

d. 122

128. Perhatikan rancangan berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Keliling kewedanan nan diarsir yaitu….

a. 6,3 cm

b. 15,7 cm

c. 37,7 cm

d. 45,7 cm

129. Perhatikan rang berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

PQ dab QR yaitu garis yang ditarik dari noktah Q dan menyinggung lingkaran nan berpusat di O. Sekiranya jari-ujung tangan lingkaran adalah 7 cm dan hierarki garis singgung galangan adalah 24 cm, maka panjang PR ialah…

a. 6,72 cm

b. 9,6 cm

c. 12,5 cm

d. 13,44 cm

130. Dua buah lingkaran yang berpusat di A dan di B memiliki tangga celah 8 cm dan 12 cm. Jika hierarki garis sentuh persekutuan intern kedua lingkaran tersebut adalah 21 cm, maka jarak titik A dan B adalah…

a. 24

b. 25

c. 29

d. 30

131. Perhatikan rancangan berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Sekiranya luas daerah nan tidak diarsir merupakan 99 cm², maka luas provinsi nan diarsir adalah… cm²

a. 14
b. 21.
c. 28
d. 35

Kesebangunan dan Kekongruenan

132. Perhatikan lembaga berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

ABCD ialah trapesium setinggi kaki. Jika DE=CE, maka pernyataan yang tidak sopan adalah…

a. ΔAED dan ΔCEB kongruen

b. ΔADB dan ΔABC konruen

c. ΔDEC dan ΔAEB kongruen

d. ΔADC dan ΔBCD kongruen

133. Perhatikan buram berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jika AB ⊥ AC dan AD ⊥ BC, maka tinggi AC=…. cm

a. 7

b. 12

c. 15

d. 20

134. Lega kerangka berikut, trapesium ABFE sebangun dengan trapesium  EFCD.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Seandainya DC=12 cm, CF 4 cm dan BC 10 cm, maka jenjang AB adalah…. cm

a. 18

b. 20

c. 24

d. 27

135. Seorang anak asuh nan tingginya 160 cm redup pada jarak 20 m berpokok sebuah gedung. Karena matahari berbenda di arah bokong gedung, momongan itu melihat cerminan dirinya sejauh 2 m. Berapakah tangga gedung itu?

a. 16 m

b. 17,6 m

c. 18,2 m

d. 19,6 m

136. Perhatikan buram berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut siku-belengkokan di A. Panjang AC=AB=12 cm. Sekiranya AD  adalah garis lakukan, dan DE kabur literal BC, maka strata garis AD=…..

a. (12√2 – 12) cm

b. 12√2 cm

c. 10 cm

d. √2 cm

137. Sebuah foto berdimensi 30 cm x 40 cm akan ditempel plong sebuah karton. Di jihat kiri, atas dan kanan masih primitif karton selebar 3 cm. Jika foto dan kardus sebangun, berapa gempal sisa karton di jihat bawah?

a. 2 cm

b. 3 cm

c. 4 cm

d. 5 cm

138. Perhatikan gambar berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Garis NM dan KL yakni garis nan sederajat sehingga ΔONM sebangun dengan ΔOKL. Jikalau NM=15 cm, KL=20 cm, NQ 15 cm dan QL=6 cm, maka panjang PQ adalah…..

a. 9 cm

b. 10 cm

c. 12 cm

d. 15 cm


Pulang ingatan Ruang

139.Diketahui balok ABCD.EFGH dengan panjang AB=12 cm, BC=8 cm dan AE=9 cm.Panjang AG adalah….

a. 15cm

b. 17 cm

c. 20 cm

d. 21 cm
140. Perhatikangambar balok berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jika panjangAB=12 cm, BC=9 cm dan CG=8 cm, maka pernyataan yang benar ialah…

a. ACGEadalah diagonal bidang yang luasnya 17 cm2

b. ACGEadalah diagonal urat kayu nan luasnya 17 cm2

c. ACGEadalah bidang diagonal yang luasnya 120 cm2

d. ACGEadalah diagonal ira yang luasnya 120 cm2
141. Volumes
ebuah balok adalah tiga kali volume kubus yang panjang sisinya 12 cm. Jikapanjang dan bogok balok ialah 27 cm dan 12 cm, maka tinggi balok ialah…

a. 12 cm

b. 16 cm

c. 18 cm

d. 21 cm

142.
Andi ingin membuat palung ikan berbentuk balok tanpa tutup nan terbuat dari kaca. Bagian depan akuarium berukuran 50 cm x 40 cm, sedangkan fragmen samping berukuran 48 cm x 40 cm. Berapa luas kaca yang diperlukan Andi kerjakan takhlik akuarium tersebut?

a. 6.320
cm
2

b. 10.640
cm
2

c. 10.720
cm
2

d. 12.640
cm
2

143. Perhatikan kerangka prisma berikut

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Luas rataan prisma tersebut adalah….

a. 1.500
cm
2

b. 1.640
cm
2

c. 1.720
cm
2

d. 1.740
cm
2

144. Sebuah kolam renang lantainya dibuat miring puas bagian nan landai kedalamannya 1 m dan fragmen nan n domestik 2 m. Seandainya sreg satah kolam berbentuk persegi panjang dengan janjang 10 m x 6 m, berapa volume air yang dapat memuati kolam renang?

a. 45 m3

b. 90 m3

c. 120 m3

145. Limas Cakrawala.ABCD memiliki rimba berbentukpersegipanjang. Takdirnya panjang AB=8 cm, BC=6 cm dan TA=13 cm, volume limasadalah…

a. 96 cm3                 c. 384 cm3

b. 192 cm3               d. 576 cm3

146. Limas Horizon.PQRS punya alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 18 cm. Jika tinggi limas merupakan 12 cm, tentukan luas latar piramida !

a. 864
cm
2

b. 1.092
cm
2

c. 1.296
cm
2

d. 1.092
cm
2

147. Perhatikan rajut kubus di bawah

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jikalau persegi nomer 2 ialah sisi alas kubus, maka sebelah tutup yaitu persegi nomer….

a. 1

b. 3

c. 4

d. 5

148.Arkandan Fajar memiliki telegram dengan panjang yang sama. Arkan menggunakan kawat ituuntuk menciptakan menjadikan susuk balok yang berukuran 12 cm x 8 cm x 5 cm. Kabel Arkantidak bersisa. Fajar menunggangi kawat miliknya untuk menciptakan menjadikan rang limaspersegi nan ukuran rusuk jenggala 12 cm dan rusuk berdiri 10 cm. Berapa sisa kawatyang dimiliki Fajar?

a. 3 cm

b. 6 cm

c. 12 cm


149. Luas selimut bumbung yang tingginya 15 cm ialah 471 cm
2
. Piutang bumbung tersebut ialah…..

cm
3

 ( π=3,14)


a. 942


b. 1.177,5


c. 1.275


d. 1.337,5


150. Perhatikan rang berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990


Sebuah bola jika dimasukkan ke n domestik tabung maka akan tepat menyentuh dinding, hutan dan tutup bumbung. Kalau luas bidang tabung 150 cm², maka luas permukaan bola ialah…


a. 75 cm²


b. 100 cm²


c. 125 cm²


d. 150 cm²


151. Sebuah silinder berdiameter 12 cm berisi air seimbang 8 cm. Ke dalam tabung dimasukkan tiga biji kemaluan bola ferum yang berdiameter 3 cm. Tinggi air sesudah bola-bola dimasukkan menjadi….


a. 8,5 cm


b. 9 cm


c. 9,2 cm


d. 9,5 cm


152. Sebuah bandul terdiri dari kerucut dan bongkahan bola sebagaimana buram berikut.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990


Celah retakan bola ialah 3 cm dan pangkat kerucut adalah 4 cm. Volume bandul adalah….


a. 12

𝝅 cm³

b. 18𝞹
cm³

c. 24𝞹
cm³

d. 30𝞹

cm³

153. Sebuah vas bunga berbentuk seperti mana rajah di sumber akar.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Kisi dasar pot adalah 7 cm dan ruji-ruji episode atas pot merupakan 14 cm. Luas permukaan botol adalah…. cm²

a. 154

b. 440

c. 1.474

d. 1.760


Transformasi Geometri

154.
Noktah A(-2,1) dicerminkan terhadap garis x=3, kemudian ditranslasi oleh
Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

,

maka gambaran titik A adalah….

a. A’ (-5,3)

b. A’ (1,3)

c. A’ (5,3)

d. A’ (8,3)

155. TitikB (3, -4) dicerminkan terhadap garis x=y, kemudian dirotasi 90odengan daya rotasi Ozon (0,0). Koordinat cerminan noktah B ialah…

a. (4,3)

b. (-4,-3)

c. (-3,-4)

d. (3,4)

156. Titik C(2, -1) didilatasi dengan factor skala 3 dan taktik dilatasi O (0,0). Kemudianbayangannya dirotasi 180o
dengan pusat rotasi O (0,0). Bayanganakhir titik C merupakan…

a. (6,3)

b. (-6,3)

c. (6,-3)

d. (-6,-3)

157. Titik D(a,b) dicerminkan terhadap garis y=4 kemudian didilatasi dengan factor skala
1/2  dengan pusat dilatasi O (0,0). Takdirnya bayanganakhir titik D yakni (3,5), maka koordinat awal bintik D adalah….

a. (3,-2)

b. (6,-2)

c. (3, -1)

d. (6,-1)

158.Tutul P (a,b)  dirotasi 270o
dengan pusat rotasiO (0,0) kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau cerminan akhir tutul Padalah (1,-6), maka koordinat titik P awal merupakan…

a. (6,-1)           b.(6,1)          c.(-1,6)          d. (1,6)


Statistika

159. Tinggisekelompok siswa bak berikut:

145 cm, 160cm, 150 cm, 154 cm, 145 cm, 150 cm, 154 cm, 150 cm, 150 cm, 145 cm, 154 cm, 155cm, 150 cm, 153 cm, 155 cm, 153 cm.

Modus datatersebut adalah…. cm
a. 145          b. 150            c. 154            d. 155

160. Berikutini adalah diagram data nilai ulangan Matematika di suatu kelas


Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Median daridata tersebut yaitu…

a. 12          b. 70          b. 80          d. 90

161. Diagram lingkaran berikut menunjukkan jumlahbuku teks yang ada di perpustakaan sekolah.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jika jumlah seluruh muslihat adalah 600 buah.Berapa jumah rahasia cerita?

a. 50 biji pelir                      c. 120 buah

b. 100 buah                    d. 150 buah

162. Diagram lingkaran berikut menunjukkandata berat hasil panen di suatu distrik.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Jika seluruh hasil panen beratnya 240 ton,maka berat panen teh yakni….. ton

a. 36             b. 48             c. 120           d. 150

163. Berat raga biasanya 15 siswa maskulin 52kg, padahal terik badan rata-rata 25 siswa wanita adalah 48 kg. Langka badanrata-rata-seluruh siswa ialah…. kg
a. 50,5        b. 50             c. 49,5        d. 49

164. Aina harus mengikuti suatu test sebanyak5 kali. Ponten yang dia dapatkan setelah catur boleh jadi test  merupakan 72, 75, 80 dan 89. Kerjakan bisa lulustest, nilai rata-ratanya tidak boleh minus berasal 80. Nilai paling kecil yang harusAina dapatkan pada test ke lima adalah….

a. 82         b. 83            c. 84            d. 85

165. Berikut yaitu tabel data berat badandari 50 murid.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Banyak siswa yang langka badannya di atasberat raga rata-rata yakni….

a. 12 siswa

b. 13 siswa

c. 15siswa

d. 25 pelajar

166. Berikut adalah data poin ulanganMatematika di suatu kelas.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Kalau rata-rata nilai ulangan murid adalah80,4 maka nilai m adalah….

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

167. Dalam sebuah firma rata-rata usiakaryawan wanita adalah 27 tahun dan rata-rata usia karyawan laki-junjungan adalah 32tahun. Kalau umumnya usia seluruh karyawan di perusahaan tersebut adalah 30tahun, maka perbandingan jumlah karyawan wanita dan karyawan junjungan-laki adalah….

a. 2 : 3

b. 3 : 2

c. 3 : 4

d. 4 : 3

168. Rata-rata nilai ulangan 6 manusia siswaadalah 73,5. Beda nilai terbesar dan terkecil adalah 5, sementara itu empatsiswa tak nilainya 1 lebihnya berasal nilai terkecil. Nilai ulangan tertinggiadalah…

a. 75              b. 76             c. 77            d. 78


TeoriPeluang

169.Di atas sebuah rak muslihat terwalak:

10 rahasia ekonomi
50 pusat sejarah
20 buku bahasa
70 buku biografi

Jika diambil sebuah buku secara sewenangwenang, peluangyang terambil pokok sejarah adalah….
a.
1/150
      b.
1/50        c.
1/3         d.
1/2

170. Tiga uang logam dilempar undibersama-sekufu satu mana tahu. Peluang unjuk dua rangka dan satu angka adalah…
a.
1/3          b.
3/8           c.
1/2          d.
3/4

171. Dua buah dadu dilempar undi secarabersamaan. Peluang muncul alat penglihatan dadu berjumlah lebih mulai sejak 8 adalah….

a.
5/12          b.
7/12           c.
5/18          d.
7/18

172

.
Sebuah dadu dilempar undi sebanyak 60 kali.Kekerapan relatif muncul dadu factor berpangkal 6 adalah….

a. 10 kali                      c. 30 bisa jadi

b. 20 bisa jadi                       d. 40 mungkin

173. Sreg satu acara Karya Wisata diikutioleh 120 siswa kelas IV, 128 siswa kelas bawah V dan 132 siswa inferior VI. Selain itujuga ikut serta 15 basyar temperatur dan 5 orang karyawan. N domestik acara tersebutdisediakan doorprize. Kemungkinan seorang guru mendapatkan doorprize ialah…

a.
15/385       b.
5/77         c.
3/80          d.
3/40

174. Dua dadu dilambungkan sambil.Probabilitas muncul kedua dadu bermata genap ialah….

a.
1/6           b.
1/4           c.
1/3              d.
1/2

175. Sepasang suami istri ingin mempunyaiempat orang anak. Peluang mereka mempunyai 2 anak lanang dan dua anakperempuan adalah….

a.
3/16          b.
5/16            c.
3/8              d.
5/8


Plagiasi adalah pencurian dan pencurian adalah menunjang hukum. Dilarang menyalin artikel ini dan mempublikasikan kerjakan kurnia pribadi tanpa izin.

Bimbel Jakarta Timur | Bimbel Diah Jakarta Timur | WA : +6285875969990

Source: https://www.edukasi.site/2020/01/175-soal-latihan-un-matematika-smp.html