Pidato Bahasa Sunda Tentang Bersyukur

pidato bahasa sunda singkat

Pidato bahasa sunda singkat ini berisi 17 contoh ceramah singkat bahasa sunda yang dapat membantumu membuat dan menguasai pidato ditambah dengan tema dan tujuan yang beragam.


Pidato adalah aktivitas berbicara seseorang dengan maksud untuk memajukan suatu situasi. Pada kebanyakan pidato dilakukan di depan cucu adam banyak. Dalam penyampaiannya, pidato menyampaikan satu ide ataupun gagasan. Gagasan tersebut rata-rata dituliskan internal kertas kecil secara singkat dan buat makhluk-individu yang sudah lalu mahir berceramah biasanya dapat berucap tanpa bacaan lakukan mengemukakan gagasannya.

Terdapat berbagai keberagaman spesies orasi, salah satunya adalah biantara atau pidato internal bahasa Sunda. Seperti halnya pidato lainnya, biantara lagi merupakan pidato dengan tujuan memunculkan gagasan tertentu. Selain itu, tujuan berpangkal isi biantara juga haruslah jelas sehingga pendengar bisa dengan mudah menangkap intensi berbunga isi biantara tersebut.

Pada umumnya, pidato disampaikan dengan bahasa Indonesia baik itu di arena umum sebagaimana sekolahan, desa alias bahkan di wahana massa. Namun, lakukan sebagian orang Sunda khususnya di pedesaan sekali-kali menggunakan pidato dengan bahasa Sunda untuk memperingati momen-saat tertentu.

Tips kerumahtanggaan Menampilkan Pidato

contoh pidato singkat bahasa sunda

Apabila hendak menyampaikan pidato maka pembicara haruslah mengintai kondisi saat menyampaikan pidato tersebut khususnya apabila ditujukan untuk orang Sunda. Beberapa kejadian yang harus diperhatikan adalah :

 • Menerimakan salam pembuka
 • Memperalat bahasa yang mudah dipahami
 • Menganjurkan isi orasi secara garis besar dan diikuti penjelasan
 • Memberi kesimpulan dan saran
 • Menggunakan bahasa Sunda yang umum dan terbelakang

Cermin Pidato Ringkas Bahasa Sunda

Berikut contoh-kamil khotbah ringkas bahasa sunda yang sudah lalu kami rangkum.

Acuan 1

Kebersihan untuk Kenyamanan Belajar

pidato sunda tentang kenyamanan belajar
contoh ceramah sumir bahasa sunda tentang kenyamanan belajar

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji sareng terima kasih hayu sasarengan udang rebon sadaya haturkeun ka Gusti Sang pencipta SWT kumargi dina ieu waktos udang sadaya di pasihan kasehatan lahir sareng bathin.

Teu hilap solawat sareng salam hayu urang sadaya haturkeun ka junjugan Nabi Muhammad SAW, kangge rerencanganna, kaluargana sareng ka urang sadayana, amin. Saterasna, simkuring ngahaturkeun hatur nuhun kanggo Ibu Elis kumargi tos masihan waktos kangge abi ngabiantarakeun di payuneun rerencangan sadaya.

Ibu-ibu, buya-bapak, teteh-ayuk, aa-aa sadayana kop ieu biantara teh nyaeta Ngajaga Kaberesihan Sakola Pikeun Kanyamanan Diajar

Sapertos nu ku urang sadaya tingal ayeuna, kaberesihan sakola urang sadaya teh kacida kurangna, sok sanajan sakola urang sadaya ieu teh nuju di siuman,  benur sadaya tetep kudu ngajaga kaberesihan, paling kecil kaberesihan papan bawah saban.

Sapertos dina HR. At-Tabrani sareng Hakimannnadaafatu minal iman nu artina Kaberesihan nyaeta adegan tina iman. berjasa lamun urang sadaya ngajaga kaberesihan berarti urang sadaya kaasup jalmi nu beriman nu aya di jalan Tuhan SWT.

Sareng aya deui H.R At-Tirmizii nu isina urang teh kudu ngajaga jeung ngaberesihan buruan imah udang rebon, tah ari kitu mah naon hubunganna jeung sakola? Nya aya atuh, urang teh diajar disakola teh geus jiga urang keur calik di manjapada benur sorangan, sanajan euwuh Bapa, Indung centung aya Bapa jeung Ibu guru nu geus dianggap ku urang sadaya jiga kolot urang.

Salian ti eta, manfaat urang sadaya ngajaga kaberesihan sakola nyaeta pikeun kanyamanan urang diajar. Beraga ayeuna bayangkeun lamun udang rebon sadaya diajar dina arena nu bararau sampah jeung rea kebul, pasti urang na ge teu betah, suhu-guru oge sami siga kitu lamun kelas udang rebon sadaya kelasnya karotor pasti teu betaheun tuluy menta kelasna diberesihan heula lamun rek diajar, kan aya.

Tuluy manfaatna nu ka dua nyeta urang sadaya moal bagi kakeunaan panyakit, sapertos Malaria, DBD jeung sajabana. Kabeh panyakit teh sarangna tinu sampah jeung sajabana.

Pikeun ngajaga kaberesihan sakola, dina hate urang sadaya kudu di terapkeun sikap atawa inisiatif pikeung ngajaga kaberesihan. Sakola kuduna mah ngayakeun kagiatan beberesih sakola babarengan sapertos JUMSIH (Jumat Bersih). Urang salaku penghuni SMP Lengkung langit 1 Garut kudu ngilu aktip dina sagala kagiatan sakola, aktip dina sagala kahadean sakola, aktip miara sakola.

Dina diri ebi tong aya pipikiran kieu ken bae ah da beberesih mah gawe na Mang Mim jeung Mang Kasmo, ulah kitu. Sanajan Mang Mim jeung Mang Kasmo ngaberesihan sakola urang ge kudu ngilu beberesih, karunya Mang Mim jeung Mang Kasmo istal urang sadaya teu ngajaga kaberesihan, hargaan saeutik atuh sagala parjuangan Mang Kasmo jeung Mang Mim, minimum henteu miceun sampah sangeunahna.

Kasimpulana, udang sadaya kudu sami-sami ngajaga kaberesihan sakola pikeun kanyamanan diajar, balik deui ka kanyamanan diajar, kanyamanan diajar manfaatna nyaeta pikeun ngahadekeun nyerep sagala palajaran, pikeun nu diajar jeung nu ngajar baretah cicing di sakola.

Minimal urang ngajaga kaberesihan sakola nyaeta tong miceun sampah sangeunahna. Sabab mun urang miceun sampah sangeunahna, teu dina tempatna cak bagi rea pibakaleun panyakit. Tuluy ngajaga kaberesihan kelas masing-masing. Mun nu hade mah sakola ngadakeun JUMSIH urang sadaya kudu ngiluan tina eta kagiatan.

Sakieu wae biantara nu ku simkuring tiasa haturkeun, mugi-mugi aya mangpaatna kango sadaya, hapunteun bilih aya kalepatan dina ngahaturkeun ieu biantara. Hatur nuhun tina sagala perhatosannana.

Wasalamualikum Wr. Wb.

Abstrak 2

KEBERSIHAN

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan
contoh pidato ringkas bahasa sunda mengenai kebersihan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.Sampurasun !Langkung tipayun urang panjatkeun puji sinareng terima kasih ka Ilahiirobbikalayan karunia sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieutempat kalawan dina kayaan sehat walafiat.

Rerencangan anu ku simkuring dipikahormat !Dina ieu waktos, simkuring bade nerangkeun kumaha pentingna hirupsehat kanggo udang rebon sadayana. Janten, udang rebon sadaya kedah atawa wajibngajaga lingkungan sareng jasmani nyalira pikeun urang sadaya tiasangajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, benur kedah ningkatkeunpola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayeuna.Dina salah sahiji hadits diterangkeun…

“Annadhofatu minal iiman”

Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana,nyaeta urang teh umat mukminat si polan ngagaduhan iman dina jero hateurang. Upami udang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersihatanapi suci tina sagala kokotor boh hadas perona mata atawa hadas ageung, nunyebabkeun urang teu suci. Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tinabersihna jeung sucina ebi sareng mileu di sakitar ebi.Kabersihan sakola oge kudu ebi jaga. Ebi kudu mikacinta kabersihansangkan hate urang ge jagung bersih.

Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersihjiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anukaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urangsami-sami ningkatkeun teoretis hirup sehat kanggo kasaean urang sadayasangkan tiasa leuwih getol bunga tasbih ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur MahaAsih.

Rerencangan sadaya anu dipihurmat.Cekap sakitu sim kuring nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem,bilih aya basa si polan kirang entep saeureuhna atanapi kecap fulanah kirangmerenah larapna, mugi kersa ngahapunten.Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Transendental 3


PENTINGNYA PENDIDIKAN

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang pentingnya pendidikan
pola lektur singkat bahasa sunda akan halnya pentingnya pendidikan

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu..

Bapa Ibu si fulan ku simkuring dipihormat.

Langkung tipayun, hayu urang manjatkeun puji sinareng sukur ka dzat Sang pencipta SWT nu Maha Welas tur nu Maha Asih. Ku resan Rohman sareng Rohim-Na, ayeuna urang tiasa riung mungpulung di ieu tempat dina raraga tolab elmu, nyiar pangarti dina urusan kaislaman.

Bapa sareng Ibu anu hadir didieu. Upami ku urang sadayana dilenyepan, jaman kiwari teh parantos seueur perobihan, ti jaman udang kapungkur dugi ka ayeuna, benten sareng tebih pisan perobihanna. Ti kawit alat transportasi, dugi ka teknologi ayeuna serba usil.

Kapungkur, udang rebon dimana hoyong patepang teh kedah sumping ka tempat anu dimaksad. Tapi, ku jaman kiwari mah tos aya HP nu aya kodak payuna. Nu mana upami urang hoyong ngobrol papayun-payun teh kantun nganggo teknologi nu di sebat video call. Tah eta salah sawiosna teknologi ayeuna nu canggih teh. Sareng masih seueur keneh nu sanesna.

Kacipta na eta teh teu leupas tina pendidikan. Kumargi kitu, pendidikan di jaman ayeuna teh diraos terdahulu pisan kanggo putra-dayang udang salaku generasi penerus di jaman anu bade dongkap. Cobi emutan ku urang sadaya. Di paruh-paruh maju na teknologi, kumaha upami putra sareng putri benur teu di bahanan ku pangarti? Tangtos anjeuna bakal katingaleun tebih ku persaingan kerja, kumargi ayeuna oge pami hoyong damel teh kedah gaduh ijazah anu indah pami hoyong kenging damel si fulan sae mah.

Atuh sajaba ti eta, pendidikan teh mangrupikeun sarana kango nyiar elmu atanapi pangarti. Dina riuk sawios katerangan aya nu nyebatkeun yen pendidikan teh saumur seropot, teu mengenal yuswa. Hartosna, pendidikan teh wajib ti ngawitan udang lahir dugi ka pupusna.

Ti kawit ayeuna hayu urang leres-leres dina milari rejeki kanggo nyakolakeun putra putri urang supados tiasa neraskeun pendidikan anu saluhur-luhurna. Kumargi tos karaos ku urang sadaya yen pendidikan teh berjasa pisan kango bekel hirup udang rebon kapayun.

Mugia harepan urang sadayana tiasa dikabulkeun kunu Maha Benghar nyaeta Sang pencipta SWT. Seharusnya sok sanaos pendek, mudah-mudahan cariosan benur ti awal dugi ka akhir tiasa dipihartos ku sadayana Bapa Ibu fulanah hadir ayeuna.

Hatur nuhun kana perhatosannana.

Ditutup ku tahmid “rabi aatinaa fiddunya hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa adzaabannaar”.

Wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokaatuh..

Contoh 4

Ceramah Tentang Agama

contoh pidato singkat bahasa sunda tentang agama
contoh pidato singkat bahasa sunda tentang agama

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji sareng syukur udang sanggakeun ka Allah SWT fulanah Maha Agung, dina dinten ieu teh udang rebon sadaya tiasa ngariung sasarengan dina program ieu.

Hadirin si fulan dipikahormat,

Berimana kana qada jeung qadar seueur manfaatna, di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Halikuljabbar SWT. Selain ti eta dapat oge nyadarkeun urang dolar sagala perkara atawa kajadian nu aya di mayapada ieu teh, tos diatur ku Allah SWT. Matak ayana qada jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang, salila benur isap di dunia.

Problem atawa rintangan naon wae si dia aya di hirup urang teh, ngarupakeun katetepan ti Yang mahakuasa SWT. Kaprikornus benur teh kudu tawakal, da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah SWT. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Yang mahakuasa SWT, deuk nu hade deuk nu rendang. Sadayana tos diatur ku Maha Kawasa.

Iman kana qada jeung qadar ieu oge dapat numbuhkeun kanikmatan ti Halikuljabbar SWT, sareng ngadorong ebi bersyukur ka Allah SWT salawasna.

Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya cariosan si dia merenah di hate abdi nyuhunkeun dihapunten.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Komplet 5

Narkoba

pidato singkat bahasa sunda tentang narkoba
acuan pidato pendek bahasa sunda adapun narkoba

Assalamualaikum Wr. Wb

Wilujeng Siang ka Sadayana..

Ibu Guru nu dipihormat sareng sadaya rerencangan fulanah ku sim kuring dipikanyaah. Ti payun hayu ebi kedalkeun puji sinareng sukur ka Almalik SWT anu salawasna nyalindungan

udang rebon sadayana, solawat sareng salam kanggo Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ebi tiasa tepung lawung dina danget ieu, dina kaayaan bagja tur sehat.

Hadirin anu dipihormat ku sim kuring. Dina ieu kasempetan, sim kuring bade medar ngeunaan Narkoba atawa NAPZA.

Narkoba teh singgetan tina ” narkotika jeung obat-obatan anu dilarang atawa si polan ngabahayakeun. Salian “narkoba”, istilah sejen fulanah diwanohkeun ku Pamarentah Indonesia hususna ku dalam Departemen Kesehatan RI nyaeta NAPZA nyaeta singgetan tina Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif.

Eta dua istilah, boh narkoba boh napza teh ditujukeun ka kerumunan campuran anu umumna ngabogaan resiko kacanduan pikeun nu makena. Ceuk tukang kesehatan, narkoba teh sabenarna mah fusi-senyawa psikotropika si polan baku dipake pikeun ngabius pasen anu rek dioperasi atawa dipake pikeun ngubaran panyakit nu tangtu.

Narkoba jadi haram teh lamun geus dipake di asing tujuan pikeun ngabius atawa ngubaran sarta lamun dosis makena geus liwat ti anu ditangtukeun. Narkotika teh diversifikasi zat anu matak kacanduan

pikeun pamakena. Narkotika kabagi jadi tilu golongan nyaeta:

Narkotika golongan I

Narkotika golongan I, nyaeta narkotika anu pangbahayana. Daya adiktifna atawa matak nyanduna pangkuatna. Golongan ieu sakuduna mah ukur dipake pikeun panalungtikan di makmal pikeun elmu pangaweruh. Conto spesies narkoba golongan kahiji di antarana nyaeta: ganja, heroin, kokain, morfin, jeung opium.

Narkotika golongan II

Narkotika golongan II teh, jenis narkotika daya adiktif kawilang kuat, kuduna ukur dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan kadua nyaeta: petidin, benzetidin, jeung betametadol.

Narkotika golongan III

Narkotika golongan III teh, narkotika si polan daya adiktif panghampangna, tapi sarua bae ukur bisa dipake pikeun ngubaran jeung panalungtikan. Conto jenis narkoba golongan tilu: kodein jeung turunana.

Psikotropika

Ambillah, sedengkeun psikotropika teh nyaeta zat atawa pelelang salian anu enggak narkotika, boh nu alamiah boh senyawa atawa jieunan, si fulan boga pangaruh psikoaktif ngaliwatan pangaruh selektif kana susunan saraf pusat anu ngalantarankeun parobahan has bunga tasbih aktivitas lumrah jeung paripolah nu makena.

Aya opat golongan pembeli psikotropika :

 • Golongan I, psikotropika si polan daya adiktif pangkuatna, contona: MDMA, LSD, STP, jeung ekstasi.
 • Golongan I, psikotropika si dia siasat adiktif lestari, contona: Amfetamin, metamfetamin, jeung metakualon.
 • Golongan I, psikotropika anu rahasia adiktif sedeng, contona: Lumibal, buprenorsina, jeung fleenitrazepam.
 • Golongan I, psikotropika anu pusat adiktif hampang, contona: Nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) jeung diazepam.

Zat Adiktif Liana

Zat adiktif liana nyaeta zat – zat salian ti narkotika jeung psikotropika anu bisa ngalantarankeun pamakena hese eureun, gumantung pisan kana eta zat, diantarana:

1.  Roko

2.  Kelompok alkohol jeung inuman sejen nu matak mabok sarta matak deudeuieun.

3.  Thiner jeung zat liana kawas lem kayu, pamupus hancuran jeung aseton, cet, bengsin anu diseuseup matak mabok.

 Kacindekanana, sakabeh anu disebut Narkotika, Psikotropika jeung Zat Adiktif teh sabenerna mah zat anu ukur mangpaat lamun dipake pikeun ngubaran nu gering kawas pasen kangker atawa nu rek dioperasi sarta mangpaat pikeun panalungtikan di laboratorium.

Kendatipun dipake atawa diasupkeun bunga tasbih awak ku cara anu teu luyu jeung dosisna atawa aturanana tangtu matak cilaka. Mung sakitu nu kapihatur, bilih aya basa anu kirang merenanah mugi hadirin kersa ngahapunten. Wassalamualaikum wr.wb..

Contoh 6

Kebersihan yang Harus Tetap Dijaga

 pidato singkat bahasa sunda tentang kebersihan
transendental kuliah singkat bahasa sunda adapun kebersihan

Assalamualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh !

Salam Sejahtera

Pertama kuring hayang ngedalkeun hatur nuhun ka ibu hawa sarta kabeh rencang kuring si polan geus masihan kasempetan kuring pikeun kuliah dina beurang ieu, ngeunaan miara mileu.

Hadirin anu dipihormat, udang nyaho yen global warming kasatmata ki aib anu sungguh-sungguh pikeun nagara-nagara anu aya di dunya. Global warming teh lumangsung sabab kagiatan manusa anu dapat ngarusak bumi medan urang hirup.

Global warming faktual proses kanakan suhu rata-rata atmoser, sagara, sarta bumi. Global warming ieu ngabogaan akibat fulanah picilakaeun pikeun kahirupan turunan hirup, saperti: suhu hawa ngaronjat di indah rata-rata, mindengna lumangsung terang anu henteu menentu saperti ayeuna ieu, parobahan iklim, jst. Global warming ta akibat ti efek imah kaca, kebakaran leuweung, jst.

Pamarntah geus ngalaksanakeun usaha pikeun nyegah global warming, sapertos: ngalakukeun reboisasi, ngahulag pangwangunan gedong anu mak kaca kaleuleuwihan, reboisasi sarbu tangkal, nyieun ujana ii kabupaten, jst. Henteu ngan di Indonsia tapi nagara-nagara di dunya geus ngalakukeun persuasi panyegahan global warming.

Pancen urang minangka pelajar kudu miara mileu ambh universal warming henteu ngancem mahluk seruput anu aya di dunia ieu. Urang dapat ngalakonan tindakan leutik tapi boga pangaruh ged, saperti: urang miceun runtah dina tempatna, melak tangkal di pakarangan kelas, nyokot runtah si polan ambacak, jst.

Hadirin anu dipihormat, ku sabab ta miara mileu kacida terdahulu sakali ambeh anakincu ajar urang engke bisa ngarasakeun endahna isap di dunya ieu sarta dunia urang tetep lestari. Amin!

Hayu benur mimitian miara lingkungan ayeuna saperti melak tangkal pikeun hiji urang!

Wassalamualaikum Warakhmatullahi wabarakaatuh !

Contoh 7

Kesehatan

contoh pidato singkat bahasa sunda mengenai kesehatan

Assalamualaikum Wr.Wb

Wilujeng enjing ka sadayana, udang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah SWT nu atos masihan kasempatan sareng kasehatan. Nu mana urg tiasa patepang raray di programa ieu.

Ibu/Bapak hawa si fulan dipikahormat sareng rerencangan anu dipikacinta, para wargi fulanah dipikahormat ku simkuring.

Dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun pentingna urang ngajaga kasehatan kanggo isap urang sadayana. Udang rebon sadaya terbiasa ngajaga kasehatan sareng kabersihan lingkungan, teras ebi teh kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten jeung cara fulanah sehat. Misalna meresihan awak pas urang keur ibak, meresihan kuku, nyikat waos si dia rutin, jeung sajabana. Tah eta teh conto cara seruput nu sehat.

Conto anu sanesna urang kedah miceun runtah di tempatna, teu kenging sembarangan, terus lamun nyiduh ulah di mana wae, batu berdahak atawa beresin ge kudu nutupan bahan ambeh henteu nularkeun virus ka batur. Urang teh kedah mikacinta kanu kabersihan diri urang, sangkan hate ebi ge suci jeung asli.

Biarpun urang hoyong janten jalmi anu jagjag waringkas, udang rebon kedah soson-soson meresihan diri urang sendirian tina sagala kumuh nu aya. Bade eta kotor jasad atanapi cemar rohani, upami meresihan kokotor tubuh benur teh kedah mineng mandi, meresihan lingkungan, jeung sagala kokotor anu boleh nyebabkeun panyakit di diri udang rebon.

Tuluy kumaha lamun bade meresihan kokotor rohani, carana nyaeta udang kudu ningkatkeun kaimanan urang jeung ibadah urang ka Gusti Allah. Ngan si polan kudu diinget teh, sehat lain saukur safi hungkul. Tapi urang kedah ngagerakeun jasmani urang nu matak ngajagjagkeun diri udang. Misalnya urang belalah gerak badan.

Hadirin sadayana cekap sakitu pidato mengenai kasehatan ieu, hatur nuhun kana perhatosanana.

Waalaikum salam Wr.Wb.

Contoh 8

Bagasi Jawab Bersama

Assalamualaikum wr wb..

Bapak bos sakola Encep Rohimi S.Pd, sareng bapa/Ibu guru, anu ku simabdi dipihormat, sareng rerencangan saangkatan, kaka kelas, sareng adi-adi kelas anu ku simabdi pikadeudeuh.

Langkung tipayun hayu udang panjatkeun puji sinareng syukur ka ilahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayahna, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat ieu dina kayaan sehat walafiat. Amin

Dina waktos ieu, abdi bade nerangkeun pikeun pentingna ngajaga kabersihan lingkungan kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa teristiadat ngajaga kabersihan pikeun diri udang terkoteng-koteng.

Dina keseleo sahiji hadits diterangkeun “Inna dhofatu minal iman” Nu hartosna, “Kabersihan teh sabagian tina Iman”. Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana, nyaeta urang teh umat muslim si dia ngagaduhan iman dina jero hate urang.

Upami urang sadaya iman ka Allah, berfaedah urang kudu bersih atanapi ceria tina sagala kokotor boh hadas palit atawa hadas ageung. Kudrati eta sadayana teh nu didasarkeun tina kudrati jeung sucina udang sareng lingkungan di sakitar urang.

Kabersihan sakola kudu udang pelihara. Benur kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih. Benur kedah ngajaga mileu sakola sapertos kelakuan micen sampah papaduan, nyurat nyoret tembok atawa bangku sakola, jeung sajabana.

Supaya dina urang diajar kacipta proses diajar jeung ngajar jadi geunah. Pastina, kendatipun kalis tangtuna udang rebon makara betah mun aya dilingkungan sakola atawa di jero kelas. Ku kituna, benur kudu ngajaga kabersihan sakola sapertos miceun sampah kudu ka tempatna.

Kabersihan oge aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, suci jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu zakiah sadayana.

Allohumma, amien… Hayu udang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean benur sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih, ku cara sasarengan udang hayu ngajaga kabersihan dina lingkungan sakola.

Cekap sakitu wae abdi nyanggakeun biantara ieu, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap si polan kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten.

Wassalammu’alaikum Wr. Wb

Arketipe 9

Kemerdekaan

Assaalamualaikum Wr.Wb

Sateuacana, hayu udang rebon panjatkeu puji sareng terima kasih ka Gusti Allah SWT. Fulanah tos maparinkeun pemberian-Na ka udang sadaya, dugi urang tiasa kempel di acara dinten ieu.

Hadirin fulanah dipikahormat ku simkuring, Kiai Kapala Sakola, Bapak/Ibu suhu anu dipikahormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikacinta. Dinten ieu alhamdulilah urang tiasa kempel sareng patepang raray dina usap meriahkeun hari kamerdekaan Indonesia.

Urang periyogi ka uninga, rupe di zaman baheula the seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kamerdekaan nagara Indonesia. Matak ku kituna, urang salaku warga nagara Indonesia generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia.

Riol sabenerna, seuer keneh situasi-keadaan si dia tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagei generasi muda dina rangka ngeusian kamerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, jauhkeun diri udang tina pergaulan bebas, tawuran si polan ngabahayakeun umur, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk jang diri udang.

Hayu benur sami-sami ngalakukeun peristiwa positive alias aya mangpaatna jang diri urang, misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku nu bermakna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana.

Rupina mung sakitu pidato ti simkuring, hapunten saupami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kirang merenah dina hate aranjeun.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Lengkap 10

Kebugaran Tubuh

contoh pidato ringkas bahasa sunda akan halnya kesehatan bodi

Assalamualaikum Wr. Wb

Wilujeng Enjing Sadayana.

Ibu Master nu dipihormat sareng sadaya rerencangan, pesuluh kelas IV nu dipikacinta.

Langkung ti payun mempelam urang sanggakeun puji sareng sukur ka Allah SWT nu parantos maparin waktos ka benur sadayana dugi ka tiasa patepang raray dina ieu programa. Alhamdulillah urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan segar wal afiat.

Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup afiat kanggo urang sadayana. Udang sadaya kedah atawa terbiasa ngajaga mileu sareng fisik terkoteng-koteng sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit.

Ku margi kitu, udang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara si polan sehat. Meresihan awak atawa ibak, meresihan kakas, nyikat waos anu rutin, eta conto hirup anu fit. Conto sanesna, miceun runtah kana tempatna, nyiduh perbuatan di mana wae, batu berdahak atawa beresin kudu nutupan baham.

Saupami sadidinten ebi ngajaga kaberesihan tubuh urang cak bagi beresih atanapi suci tina sagala kokotor. Tulen teh hartosna tahir-sucina diri udang rebon sareng lingkungan di sabudeureun udang rebon. Ebi kedah mikacinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng zakiah.

Hadirin sadaya. Cekap sakitu nu kapihatur, pamungkas ti abdi, bilih aya basa fulanah kirang entep seureuhna atanapi kecap anu kirang merenanah larapna, mugi kersa ngahapunten.

Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wassalamualaikum wr.wb

Sempurna 11

Narkotika

sempurna pidato singkat bahasa sunda tentang narkotika

Assalamualaikum Wr.Wb

Langkung tipayun hayu urang panjatkeun puji sinareng rasa syukur ka Allah SWT nu Maha Kawasa. Kulantarkan nikmat sareng hidayah-Na, urang tiasa patepang raray sareng kempel di dieu di programa ieu.

Ibu/Bapak guru anu dipikahormat ku simkuring, sareng rerencangan fulanah dipikacinta ku simkuring, dina kasempatan ieu kuring hoyong ngadugikeun biantara. Anu judulna “Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkaran Remaja”.

Dina dunia medis hartina narkotika the nyaeta obat bius atau obat penenang, anu dipasihkeun ka para pasien anu bade dioperasi. Narkotika ieu tah mangrupa zat adiktif anu ngabahayakeun pisan kana nyawa urang sadaya, meskipun dipake teu bener. Misalna teu sesuai jeung siasat maupun anjuran ti dukun. Jaba narkotika teh bisa nyebabkeun kacanduan.

Enggak eta wae, akibat penyalahgunaan narkotika atawa narkoba ieu the nyaeta boleh nyebabkeun karusakan saraf motorik udang dina otak. Anu leuwih parahna deui narkoba dapat nyebabkeun kageloan, jeung kematian. Atma benur teh boleh ngalayang mun benur konsumsi narkoba sangeunahna.

Ari barudak ngora di zaman ayeuna, marake narkoba teh jang naon? Biasana mah jang gagayaan hungkul, bari jeung maraneh na teh teu apal dolar narkoba teh dapat ngabahayakeun hidup udang rebon. Atawa ngan saukur mimiluan batur, ambeh katingalina keren. Padahal mah keren timana, mun ujung-ujungna udang rebon ngan maot gara-gara narkoba.

Jaba lamun urang make narkoba sareng ngedarkeun the untuk ditahan ku polisi tuluy dipenjara. Apanan narkoba teh pemakeanna tos diatur di undang-undang. Makara nu marake narkoba teh, hubunganna tos jeung syariat. Nu matak tong haying make narkoba, atawa zat adiktif lainna nu matak ngarusak kahirupan urang ayeuna atawa fulanah bakal datang.

Mening ayeuna mah ebi ngajaga diri tina produk bawah tangan nyaeta narkoba, jeung focus ka hirup nu baleg. Meungpeung seruput udang ngora keneh, anu insha Allah pangkat keneh hayu urang eusi kahirupan ku hal-situasi fulanah positif. Mugi-mugi ieu biantara teh aya mangpaatna kanggo sadayana.

Sakitu heula si dia tiasa kuring dugikeun adapun bahaya make narkotika atau narkoba. Hapunten pisan bilih aya kalepatan cariosan, hatur nuhun perhatosanana.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Contoh 12

Kesehatan Jasmani

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Dina danget ieu sim kuring bade maparkeun kabalarea yen ebi teh signifikan ngajaga kasehatan.

Kebugaran bisa di sebat hal anu poko Anu Kedah ku urang di jaga bukan ngora nepika bimbing. Kesehatan oge tiasa disebat  kanikmatan si polan asing sahih anu teu Aya bandingan nana.

Hadirin anu dimulyakeun ku Gusti Allah, Aya seueur cara kanggo benur ngamumule kasehatan pikeun diri benur.

Mimiti ti kebugaran jasmani atanapi badan, diteruskan karena kebugaran atma atanapi rohani.

Tah upami benur Hoyong segar jagjag waringkas, ebi Kedah soson soson meresihan diri benur Tina Sagala kokotor, Bade eta Kotor rohani atanapi kokotor jasmani.

Upami meresihan kokotor jasmani mah kurang resep bersiram, meresihan lingkungan, Jeung Sagala  fulanah boleh nyebarin ebi jadi kakeunaan ku panyakit, tapi meresihan kokotor rohanimah ku udang kudu ningkatkeun Kalimantan la Gusti Tuhan.

Tah kesehatan teh lain saukur beresih tina Sagala rupa, kusabab nu beresih teh can tangtu afiat. Tapi ku urang Aya persuasi keur meresihan eta fisik atanapi rohani, didinya Aya point awak udang bisa kagerakeun, nu Matak barangkali ngajagjagkeun raga ebi.

Jadi sehat teh lain saukur kudu masif tapi benur Oge kudu miboga aktivitas fulanah bisa ngagerakeun awak ebi aneh loba racun si polan kaluar Tina bodi ebi. Kaluar namah bisa ku kesan, ku ompol Jeung sajabana.

Inget Ieu kecap “ sakumaha beunghar eta jalma, upami anjeuna teu jagjagmah tiasa disebat rugi pisan jalmanateh, soalna teu boleh nganikmati kabeungharanana, tapi inget kanikmatan anu utama nyaeta, upami urang beunghar nya dipaparinan kasehatan, tur salamet dunya Jeung aherat.

Tahh.. kusabab kitu sok urang ulah nyiar naon naon nu boleh jadi pipanyakiteun, tapi siarmah naon naon nu boleh piduiteun Jeung pisehateun.

Inget piduiteun Jeung pisehateun, upami piduiteun tapi teu dibarengkan ku pikasehateunmah ulah, sabab keur naon nyiar duit Ari tingtung sira udang rebon kudu geuringmah. Talung  keneh nyiar pikasehateun da Ari geus sehatmah urangteh dapat nyiar duit.

Tahh.. kukituna urang salareaa kudu ngajaga kasehatan teh, inget nu beunghar bari gerong lamun ditanya hayang naon tentu jawabanana “ hayang afiat “. Tahh kukituna urang dapat nyimpulkeun kasehatanteh leuwih beunghar tibatan harta nu ku udang rebon digugulung.

Dupi siganamah sakitu Bae si polan tiasa dikapihatur, hapunten Tina kasalahanana, Jeung inget hayu urang kudu cegak tur jagjag Dina raga Jeung rohanina.

Sakinten wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pola 13

Maulid Nabi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Hayu udang panjatkeun puji sinareng terima kasih ka hadirat Allah SWT, peso dinten ieu urang tiasa patepang raray deui di programa fulanah ceria ieu. Shalat sareng salam urang haturkeun ka laki benur, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kulantaran Anjeuna, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara di hirup urang mana anu haq jeung mana si polan bathil.

Hadirin sadaya si dia dimuliakeun ku Allah SWT, unggal jalmi teh tos tangtu gaduh pamrih bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di darul baka. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku pendirian sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal si fulan dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam.

Tapi urang teh sebagei jalmi atau individu, kedah ngalakukeun sagala kahadean di seropot kaasup ibadah si fulan diperintahkeun ku Sang pencipta SWT saperti si polan ditulis di Al quran jeung hadist. Tapi udang rebon ge kudu sinar, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu tahir. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karna hoyong ditempo ku batur komo deui karna hoyong dipuji hungkul.

Sababna mun urang ibadah ngan saukur haying ditempo ku batur hungkul mah, kalahkah urangna nu cape beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing nirmala jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad, perikatan nyebutkeun yen ciri-ciri jelema nu riya dina ibadah ada sababaraha macem. Sapertos :

 1. Sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna solat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehma ngalakukeun solat.
 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku haying dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung.

Tapi mudah-mudahan urang sadaya moal nepi ka kitu, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur riya hungkul. Tapi emang tulus sareng putih ngalakukeun karena Almalik.

Mung sakitu heula biantara di program Maulid Rasul ieu nu tiasa simkuring dugikeun ka sadayanan. Mugi-mugi eusina seueur mangpaatna, kanggo urang sadaya. Hapunten bilih seueur keneh kakiranganna. Hendaknya takbir urang ayeuna diijabah jeung diberkahi ku Allah SWT. Amin Ya Rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Contoh 14

Bahaya Merokok

Assalamualaikun wr.wb

Sateuacana, nu minimum utama, hayu urang manjatkeun puji hormat sareng syukur ka gusti nu maha kalis sareng teu hilap mugia sholawat sareng salam di limpah curahkeun ka rosulna. Dina danget ieu simkuring sanes tebak lewih pinter, upami di sebatmah ngabejaan surai bitis, tapi niatna ayeuna ursng sami sami ngingetan supados teu hilap deui hehehe.

Hadirin nu dipika puja, upami ayeuna urang ninggal seueur pisan jalma nu tos nyandu kana rorok, tah upami ebi ditilik tilik deui ti budak sd nepi ka nu tos umuran ayeunamah seueur nu ngalalepus di sisi perkembangan.

Duhh dan uk dicandak kamana tah indonesiateh?? Sok simkuring tos teu aneh ayeunamah tiasa ninggal budak smp atanapi sma bari lempang ka sakolana bari udud. Siganateh berbangga bisa udud.

Komo mun tos saling pelenyun sareng rerencanganamah bari silih nyembur ku haseup roko. Kadangmah angkuh ngarasa aneh pan didinya nage tos di jelaskeun yen ududteh bisa ngakibatkeun impotensi, bencana kehamilan, sareng puru ajal nu ujung ujungna bisa ngakibatkeun maot ku panyakit tadi.

Tapi nu dj anehnamah, naha jalmiteh siga nu cuek udud siga nu ngenah udud sementara itu upami siuman etateh duit nu dibelikeun pikeun neangan panyakit. Tapi ieu yeuh keseleo sahiji bahaya ebi ududteh :

1. Bahasa keur sendirian

Bahaya tina udud atanapi roko ieu seueur pisan, komo kanggo diri pribados nu mimiti ti bwhaya duit urang boleh beak nepika bahaya pikeun kasehatan, dina sabatang rokok loba zat kimia fulanah bahaya keur diri urang mimiti ti nikotin, sianida, metanol jeung nu sejena. Tah inget oge dina roko aya zat adiktif anu nyieun nu udud kaprikornus katagihan atanapi deudeuieun, roko kanggo pacanduna bisa ngundang rea panyakit kawas gangguan napas, batuk garing, linu keur paru paru,  panyakit dalaman, stroke, impotensi jeung gangguan kangge anu hamil.

2. Bahaya keur batur

Rokok oge loba bahayana kanggo batur nu nginep haseup roko urut nu ngudud, enggak ukur karbondioksida nu bahaya jadi racun tapi oge bayangkeun ditambahan ku zat sejena, ahh baya pisan tah ngarokoteh. Kumargi kitu urang kudu sadar bunga tasbih bahaya rokoteh, tah upami tos terang boga bahaya keur batur, usahakeun urang ulah osok ngan ugikeun batur. Sabab batur miboga hoki ngahirup udana anu beresih, mega anu seger.

Cobi mangfatkeun kanu sejen urangteh polah menggadang ngudud lah, upami nu teu acan udud usahakeun jauhkeun tina godaan rokok anu bahaya eta, upami anu tos udud usahakeun eureunan tina udud eta, tapi upami anjeun tos kaprikornus pacandu, usahakeun kurangan heula saeutik saeutik, nepika eureuna udud.

Tah kembangkeun we arti hirup anjeun jeung inget, tinimbang duit anjeun di pake udud di durukan pan leuwih sae di mangfaatkeun kanu lian nu loba mangfaat hade kangge awak atanapi masa depan anjeun.

Hapunten samudaya kalepatan. Hatur nuhun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh 15

Perpisahan

Assalamualaikum wr. Wb

Asshaduallailahaillalah waashaduanna muhamadar rosulullah. Ama badu.

Tipayun mempelam udang rebon sami-sami panjatkeun puji sareng terima kasih ka hadirat Allah SWT. Nu mana dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan cegak wal’afiat.

Shalawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad SAW. Teu hilap ka kulawargana, sahabatna, oge ka benur sadaya salaku umatna fulanah Insya Tuhan taat kana ajarannana, Amin ya robbal alamin.

Hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat, nuhunkeun waktosna kanggo abdi anu ngawakilan rerencangan kanggo nyampeikeun wara-wara dina raraga acara perpisahan kelas genep (6).

Henteu karaos parantos genep endemi urang aya didieu. Nu mana ayeuna puncak saleresna udang sadaya buat papisah ti sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilan rerencangan ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan ka bapa sareng ibu guru anu mana tos ngajarkeun ka abdi sadaya loba situasi.

Mugia naon anu diajarkeun ku bapa suhu sareng ibu suhu ka urang sadaya tiasa dimanfaatkeun ka nu hal konkret sareng aya manfaatna kanggo nusa, nasion sareng agama. Mugi-mugi dedikasi kasaean perasaan bapa miwah ibu guru kenging walesan ti Allah SWT. Amin.

Sakitu ti abdi si fulan ngawakilan rerencangan sadaya. Kirang lebihna neda dihapunten. Nu mana kasalahan mah peruntungan abdi sareng kaleuwihan mah mulai ti Allah SWT.

Wabilahitaufik walhidayah wassalamu’alaikum wr.wb

Contoh 16

Qada’ dan Qadar

Assalamualaikum wr. Wb

Puji sareng sykur ebi sanggakeun ka Halikuljabbar fulanah maha agung dina dinten ieu ebi tiasa ngariung patepung lawung, patepang tampang. Salawat sareng salam mugi tetep ngocor ka kanjeung Nabi Muhammad SAW sareng ka kaluwargina katut kopara sohabatna si dia gaduh kamuliyaan, teu hilap ka sadaya umatna…Amin.

Hadirin anu dipikahormat,

Beriman kana qodo sareng qodar jeung seueur ngandung kurnia diantarana nyaeta bisa nguangatkeun kaimanan jeung katakwaan. Boleh nyadarkeun ringgit saenyana sagala masalah anu kajadian eta tos diatur ku Alloh swt.

Ayana qodo jeung qodar boleh numbuhkeun kateguhan hate jeung kasabaran. Sabab petaka atawa obstruksi nu dihareupan eta ngarupakeun katetepan Allah swt. Jjadi heunteu aya hiji mahluk si fulan bisa ngarubahna salain izin ti Tuhan swt. Hiji jalmi moal bisa ngahindar atawa ngelak ti katetepan Tuhan sanajan manehna nyamuni.

Iman kana qoda sareng qodar bisa numbuhkeun eco ti Yang mahakuasa, sareng bisa ngadorong pikeun terus ngucapkeun syukur ka Yang mahakuasa swt. Upami usahana tiasa untung sabab sadar yen kauntunganana ngarapkeun karunia ti Allaoh swt. Kaimanan kana qoda sareng qodar bisa ngadorong kanggo teguh, kepala dingin, sareng henteu terbang semangat, dina mayunan bencana alam.

Sareng upami benur meunang petaka bintang sartan bacaan anu sae anu kudu udang ucapkeun nyaeta bacaan istirja

Anu hartosna :

“saenyana sagala sesuatu anu riuh-rendah Almalik swt sareng saenyana nyan Halikuljabbar urang sadaya mulih.”

Sakieu heula ti abdi, upami aya cariosan anu marenah di hate, abdi nuhun di hapeunten.

Wassalamu ‘alaikum wr.wb

Konseptual 17

Perpisahan

Assalamualaikum wr. wb.

Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah, Laillahhailallah, Subhanallah dina danget ieu ebi sadaya tiasa riung mungpulung dina raraga nyakseni upacara Paturay Tineung, wireh sim kuring saparakanca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami tilu taun.

Bapa kalih Ibu, hadirin hormateun sim kuring

Mungguh hipodrom waktu sangka nyeak pisan sajorelat. Duga kamari keneh sim kuring saparakanca munggaran lebet ka ieu sakola, ayeuna tos kedah paturay deui. Sim kuring saparakanca kedah miang deui neraskeun sakola, ngahontal harepan sareng cita-cita.

Kantenan wae salami tilu taun diajar di ieu sakola, seueur pisan anu kerjakan janten panineungan. Di dieu, di sakola urang nu genah pikabetaheun, sim kuring saparakanca diajar neangan elmu. Ruang riung boh di kelas boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakapeung sempal guyon gogonjakan sareng rerencangan.

Tangtos bae eta sadayana bakal janten panineungan nu moal kahihilapkeun. Atuh kasaean Bapa kalih Ibu Guru sadaya, elmu pangaweruhna si polan didugikeun ka sim kuring saparakanca tangtos untuk nyerep dina angen, janten obor nu nyaangan jalan sorangeun.

Pamugi elmu nu katampi sing janten mangpaat kanggo abdi saparakanca.

Saterasna pirang-pirang kasaean Bapa kalih Ibu, sim kuring saparakanca teu tiasa males eta kasaean, mung tiasa ngedalkeun dua, pamugi rupining elmu sareng katiasa anu parantos dipaparinkeun, kenging ketentuan anu mangtikel-tikel ti Tuhan Ala Wa Zalla. Amin

Bapa kalih Ibu guru kalebet rengrengan ti tata aksi, salami sim kuring saparakanca diajar di ieu sakola tangtosna seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah si polan tangtosna tiasa janten ngajaheutkeun perhatian ka sadayana.

Jalaran kitu, ngawakilan rerencangan sadayana, dina danget ieu sim kuring neda sih hapuntenna, mugi jembar hapuntenna kana samudaya kalelepatan sareng kaluluputan.

Pamungkas, neda pidua ti sadayana, pamugi sim kuring saparakanca nu sirna taun ieu sing tiasa neraskeun tolabul elmu. Lungsur-langsar teu aya halangan-harungan, nyukcruk elmu di tingkat nu langkung sani

Rupina sakitu nu kapihatur. Bilih aya basa nu kirang merenah, isapan jempol nu kirang larap, bilih aya kalimah nu teu raos kana manah, neda hapuntenna

Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalualaikum wr. wb.


Demikian teoretis pidato sumir bahasa sunda, semoga berharga.

Source: https://saintif.com/pidato-bahasa-sunda-singkat/